പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on May 27, 1908
  • By Staff Reporter
  • 202 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

           1.)    ആഗസ്മേരം -  ഒരു പദ്യഗ്രന്ഥം.

മിസ്റ്റർ പി. കേ. നാരായണപിള്ള ബി. ഏ. ബി. എൽ. എഴുതിയ ആമുഖോപന്യാസത്തോടുകൂടിയത്. വില 8 അണ.

       2. )    സൌദാമിനി : - രസകരമായ ഒരു പുതിയ കഥ. വില  രൂപാ 1.

       3.     ഇരാവതി :-   84 ലെ മിഡിൽ സ്ക്കൂൾ പരീക്ഷാടെൿസ്റ്റ് ബുക്ക് ,    വില 6 ണ.

              മുങ്കൂറ് പണംഅടച്ച് 84 ചിങ്ങം 30 നു-ക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് തപാൽകൂലി ഉൾപ്പെടെ വില അണ ( 1) 64 ( 2 ) 13

മേൽവിലാസം :—

                        സി.പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള,

                                  ചീമരവീട്,  പാൽക്കുളങ്ങര,  

                                                     തിരുവനന്തപുരം.

                   


You May Also Like