സ്വദേശി മേൽത്തരം ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on February 01, 1908
  • By Staff Reporter
  • 251 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

മേല്‍ത്തരം ഇരണിയല്‍

കസവുതരങ്ങള്‍

സഹായം !  സഹായം !!  സഹായം !!!

                 തുപ്പട്ട, കവണി, പുടവ, മുണ്ടുകള്‍ മുതലായവയും; തത്ത, താമര, ദര്‍പ്പത്തളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങള്‍, മറ്റുവിശേഷപ്പണികള്‍ ഇവ അടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളും, സകല ജാതിക്കാര്‍ക്കും അവരവരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നു പോകാത്തവിധത്തില്‍, അപേക്ഷ കിട്ടിയതുമുതല്‍ 15- ദിവസത്തിനകം വി. പിയായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

       മേല്‍ത്തരമായ 3-ാം നമ്പര്‍ കസവു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും, കുറഞ്ഞത് 60-ാം നമ്പര്‍ മുതല്‍ 140- വരെ ഉള്ള നൂല്‍ കൊണ്ടു നെയ്യുന്നതും, ആയതു ആവശ്യക്കാരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

എം. എസ്. ആണ്ടപെരുമാപിള്ള,

                സ്വദേശവസ്ത്രവ്യാപാരസംഘം

                ഇരണിയല്‍. (നെയ്യൂര്‍ P.O)

You May Also Like