പുതിയചരക്ക്

  • Published on September 11, 1908
  • By Staff Reporter
  • 252 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                              പുതിയചരക്ക്

ചാലബജാറില്‍ എസ്. ആദം

ശേട്ടു എന്നടയാളമാം

ശീലക്കുടകള്‍ വാങ്ങാഞ്ഞാല്‍,

മഴകൊണ്ടു മലര്‍ന്നുപോം.

                ശത്രുശല്യം ശമിപ്പിക്കാം

                ശിലകൊണ്ടുള്ള കോട്ടയാല്‍

                വര്‍ഷശല്യം ശമിപ്പിക്കാം

                ശീലകൊണ്ടുള്ള കുടയാല്‍.

                                       ഇത്തരം കുടകള്‍, പുതിയവ,

                     12-ണ മുതല്‍ 15- രൂപ വരെ വിലയ്ക്കുണ്ട്

                  ജവുളികള്‍, കസവുനാടകള്‍, ചീട്ടിത്തുണികള്‍, ഇഴനൂലുകള്‍, ബനിയന്‍ ( രണ്ടര അണ മുതല്‍ മൂന്നു രൂപ വരെ) ഇവയെല്ലാം പുതിയവയായി വാങ്ങുവാന്‍

                                                    ഇവിടെ വരുവിന്‍.

                                  ഒരേവില !  തര്‍ക്കമില്ല !! ക്ലിപ്തവില !!!

                                                                                                  എസ്. ആദംശേട്ടു,

                                                                            ചാലബജാര്‍, തിരുവനന്തപുരം.


You May Also Like