കർപ്പൂരാരിഷ്ടം

  • Published on February 19, 1908
  • By Staff Reporter
  • 235 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                        KARPPURARISHTA,

                                                           Compound Tincture of Camphor

                                                           A Sovereign Remedy for Cholera.

                                                                     കര്‍പ്പൂരാരിഷ്ടം.

                                   ഈ ഔഷധം കൈവശമുണ്ടായിരുന്നാല്‍

                                        വിഷൂചികയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലാ.

വിഷൂചികയ്ക്കു ഇത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായ ഒരു സിദ്ധൌഷധം വേറേ ഇല്ലാ. അഗ്നിമാന്ദ്യം, അജീര്‍ണ്ണം, അരോചകം, അതിസാരം, ഛര്‍ദ്ദി, മുതലായ രോഗങ്ങളെയും, അവ എത്ര തന്നെ മൂര്‍ച്ഛയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നാലും ഈ ഔഷധം അത്ഭുതകരമായ വേഗത്തില്‍, പൂര്‍ണ്ണമായി ശമിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ഔഷധം വിഷൂചികയുടെ ആരംഭത്തില്‍ തന്നെ, സേവിക്കുന്നതായാല്‍, രോഗം പ്രബലമായ്ത്തീരുമെന്നോ, മരണരൂപമായ് തീരുമെന്നോ ഒരിക്കലും ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ലാ. പരീക്ഷാര്‍ത്ഥം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുവിന്‍. വില കുപ്പി 1-ന് 10-അണ മാത്രം. തപാല്‍കൂലി പുറമേ.

                                             വിഷൂചികാദ്ധ്വംസിനീവടിക.

                     ഒരു ഡസന്‍ അടങ്ങിയ ഡപ്പി 1-ന് 6-ണ വില. ഇതിനും പുറമേ, ആയൂര്‍വേദവൈദ്യസംബന്ധമായ പല സിദ്ധൌഷധങ്ങളും എന്‍റെ ഔഷധശാലയില്‍ തയ്യാറുണ്ട്. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് വി. പി. ആയി അയച്ചുകൊടുപ്പാന്‍ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

                      ഔഷധവിവരപട്ടിക ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ ചെലവില്‍ അയച്ചുകൊടുക്കാം.

                                                                                                  പി. സി. രാമന്‍ വൈദ്യന്‍,

                                                                                               നാട്ടുവൈദ്യശാല, നെയ്യാറ്റിങ്കര

You May Also Like