പരസ്യങ്ങൾ

  • Published on January 22, 1908
  • By Staff Reporter
  • 240 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                        പരസ്യങ്ങള്‍.

                                                                             കേരളന്‍.

                                                                  മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                                         വില, ആണ്ടേക്കു 3 ക;  മുന്‍കൂറു 2-ക.

                                         കേരളന്‍ ആഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

                                                                                മുസ്ലീം.

                                 മുഹമ്മദീയ മലയാളമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                                    വില ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 1 രൂപാ മാത്രം

                                        വക്കം, ചിറയിങ്കീഴ്- അഞ്ചുതെങ്ങ്

                                                                               ശാരദ.

                                        മലയാള സ്ത്രീജനമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം

                                                  വില, ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 2- ക.

                                                                     "ശാരദ,, വകുപ്പ് ;

                                                       "സ്വദേശാഭിമാനി,, പ്രെസ്സ് ;

                                                                                    തിരുവനന്തപുരം

                                                       മദനസേനചരിതം.

                                                      പുതിയഗാനനാടകം.

               വില 12- ചക്രം                                                        (7- ണ)

               അഞ്ചല്‍കൂലി - 1- ചക്രം                               (അരഅണ)

ആവശ്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ അപേക്ഷിക്കണം.

                                                                                           ആര്‍. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള,

                                                                                      മുന്‍സിഫ് കോടതി വക്കീല്‍

                                                കുന്നുമ്പുറം; വഞ്ചിയൂര്‍ - തിരുവനന്തപുരം

You May Also Like