കളയുന്നവരുണ്ടോ

  • Published on January 15, 1908
  • By Staff Reporter
  • 269 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                       കളയുന്നവരുണ്ടോ

    " അഞ്ജനൗഷധി കാലിലണഞ്ഞത് കളയുന്നവരുണ്ടോ ? ,,

       " സ്വദേശാഭിമാനി ,, ഭാഗ്യപരീക്ഷയില്‍,

   സമ്മാനം ലഭിപ്പാന്‍ തരമുള്ളപ്പോള്‍,

              തള്ളിക്കളയുന്ന വരിക്കാരുണ്ടോ ?

          ഒരാണ്ടത്തെയ്ക്ക് മുന്‍കൂറടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം

                                      വരിപ്പണം

                    നാലര ഉറുപ്പിക മാത്രം മതി.

മാസന്തോറും 8- അണ അടയ്ക്കുന്നതായാല്‍

             ആറു റുപ്പിക വേണ്ടിവരും.

പുറമേ, 12 മാസത്തിലേക്ക് 12 തവണ വി. പി . കമിഷനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും.

                                     ഏതാണ്  ലാഭം ? 

നാലര ഉറുപ്പിക ഒന്നായ് കൊടുക്കുകയോ ?

ആറര രൂപ പലകുറിയായ് കൊടുക്കുകയോ ?

                           ഏതാണ് ലാഭം ?

നാലര ഉറുപ്പിക അടച്ച് സമ്മാനാവകാശം ലഭിക്കയോ ?

                    ആറര രൂപ അടച്ച് സമ്മാനാവകാശം   ലഭിക്കാതിരിക്കയോ ?

You May Also Like