ആവശ്യം ഉണ്ട്

  • Published on May 09, 1906
  • By Staff Reporter
  • 252 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 വക്കം ഗറത്സ് സ്ക്കൂളില്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റരായി മെറ്റ്റിക്കുലേഷനോ നാട്ടുഭാഷാ മുഖ്യപരീക്ഷയോ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകള്‍ താഴെ പറയുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ ഈ മാസം 30-ാനു-ക്കകം അയയ്ക്കേണ്ടതും ശമ്പളത്തുക കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

                                                                                                                      എന്ന്

1081-ാമാണ്ടു                                                                 മാനേജര്‍ കൃഷ്ണപിള്ള.

മേടം 20-ാംനു-                                                            വക്കം ഗറത്സ് സ്ക്കൂള്‍.

                                     അപേക്ഷിക്കേണ്ട മേല്‍വിലാസം

                              "സ്വദേശാഭിമാനി“ മാനേജര്‍ നോക്കി

                                             എ. ബി. ക്കു കൊടുക്കണം.

                                                                                                        വക്കം.

You May Also Like