കമ്പിവാർത്തകൾ

  • Published on July 17, 1907
  • By Staff Reporter
  • 508 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

(സ്വന്തലേഖകൻ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     തിരുവനന്തപുരം 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ജൂലൈ 17. 

മിസ്റ്റർ കെ. നാരായണക്കുരുക്കളെ ഡിസ്സ്മിസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മുപ്പതു വർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കം വന്നിട്ടുള്ളതും, യോഗമില്ലാത്തതുമായ, സർക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് ലേലത്തിൽ വിൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കൊല്ലം അഡീഷണൽ മുൻസിപ്പു കോടതിയെ സ്ഥിരമാക്കുന്നതിനും, ചെങ്ങന്നൂർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻസിപ്പു കോടതികൾ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, വൈക്കം മുൻസിപ്പു കോടതിയെ മാറ്റുന്നതിനും മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സ് കൊണ്ട് കല്പിച്ചനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. പറവൂർ ജില്ലാ കോടതിയെ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സെഷൻസ് ജഡ്ജ് 10 വർഷത്തെ കഠിന തടവിന് വിധിച്ചിരുന്ന ചിറയിങ്കീഴ് വേലായുധനെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.   

You May Also Like