കേരളചിന്താമണി

  • Published on March 14, 1906
  • By Staff Reporter
  • 470 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                   പുസ്തകശാല - തൃച്ചൂര്‍

                                                     ഒരു പുതിയ ഏര്‍പ്പാട്

 1. പ്രസിദ്ധ കവിയായ വെണ്മണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ 2-ാം കൃതി (പൂരപ്രബന്ധം, അതിമോഹംനാടകം, അബോപദേശശതകം, പുരന്ദരാരുണം നാടകം, തുടങ്ങിയുള്ള വിശേഷകൃതിയുള്ളത്) വില 1 ക.

 2. സംഗീതനൈഷധം 3-ാംപതിപ്പു (ടി. സി. അച്ചുതമേനോന്‍ അവര്‍കള്‍. പുതിയ വൃത്തിയുള്ള പതിപ്പും ബയിണ്ടും) വില 8 ണ.

 3. പഞ്ചതന്ത്രം മണിപ്രവാളകാവ്യം. സരസശ്ലോകസംപൂര്‍ണ്ണമായ ഈ നൂതനകാവ്യം മലയാളഭാഷയ്ക്കു ഒരുഅനശ്വരസ്വത്തായി പരിണമിക്കുമെന്ന് പല പത്രങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ വെയ്പാനും സന്ദര്‍ഭോചിതം പ്രയോഗിപ്പാനും എത്രയോ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന് 12 ണ. മാത്രമേ വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളു.

4. ഇന്ത്യയിലെ മഹാന്മാര്‍. ജി. പരമേശ്വരന്‍പിള്ള എഴുതീട്ടുള്ള റിപ്രസന്‍ റ്റെറ്റിവ് ഇന്‍ഡ്യന്‍സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്‍റെ മലയാളതര്‍ജമയാണ്. ഈ പുസ്തകം രാജരാജവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍ എം, ഏ. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും, തോട്ടക്കാട്ടു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോന്‍ ബി. ഏ. അവര്‍കളും മറ്റുംകൂടി തര്‍ജിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വില 1ക. 8 ണ മാത്രം.

 5. ചക്കീചങ്കരം ഭാഷാനാടകം- ഇരുവനാട്ടു കേ. സി. നാരായണന്‍നമ്പ്യാര്‍ അവര്‍കള്‍ ഉണ്ടാക്കിയതു വായിച്ചാല്‍ ചിരി വരാതിരിക്കയില്ല. വില 6 ണ മാത്രം.

 6. ശ്രതബോധം വ്യാഖ്യാനമുള്ളത്. കവികള്‍ക്കും കവികളാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും വിശേഷമായ ഒരുപുസ്തകം വില 3 ണ 6 പൈ.

 7. ഇന്ദ്രഗോപാലം നാടകം വില 2 ണ 6 പൈ.

 8. ഭാരതവ്യവഹാരം സിവില്‍കേസ്സ്.  ഇരുവനാട്ടു കേ. സി. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ അവര്‍കള്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്. വ്യവഹാരികള്‍ക്കും ഭഗവല്‍ഭക്തന്മാര്‍ക്കും പാരായണം ചെയ്വാന്‍ വിശേഷമായ ഒരു ബുക്ക് വില 8 ണ മാത്രം.

 9. ജഞാനവാസിഷ്ഠം കിളിപ്പാട്ട്. വരവൂര് ശാമുമേനോന്‍ അവര്‍കള്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്. വില 1 ക. 8 ണ.

 10. അത്ഭുതരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്. ടിശാമുമേനോന്‍ അവര്‍കള്‍. എഴുത്തച്ഛന്‍റെ രാമായണത്തിലില്ലാത്തതായ പല അത്ഭുത കഥകളും ഇതില്‍നിന്നു അറിയാം. വില 1 ക മാത്രം.

 11. വെണ്മണി 1-ാം കൃതി (ഭൂതിഭൂഷചരിതം, കാമതിലകംഭാണം, ജൂബിലിമഹോത്സവം ഓട്ടംതുള്ളല്‍, പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം ഓട്ടംതുള്ളല്‍, കവിപുഷ്പമാല തുടങ്ങീട്ടുള്ള പല വിശേഷകൃതികളുമുള്ളത്) വില 1 ക മാത്രം.

12.  വെണ്മണി 3-ാം കൃതി. ഇതിൽ ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങളും മറ്റും നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ പല വിശേഷപൊടിക്കൈകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വില 12 ണ.

 13. പ്രാചീനാര്യാവര്‍ത്തം. ടി.കെ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേനോന്‍ ബി.ഏ അവര്‍കള്‍. ഇക്കൊല്ലത്തെ എഫ്.ഏ ടെക്സ്റ്റ്. മറ്റൊരുത്തരിലും വില്പനയ്ക്കു കിട്ടുകയില്ല. വില 1 ക മാത്രം

 വിശേഷിച്ച് എല്ലാ അച്ചുക്കൂടങ്ങളിലുമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാതരം പുസ്തകങ്ങളും പല പത്രങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ വില്പനയ്ക്കു തയ്യാറുള്ളതായി പരസ്യം ചെയ്തുകാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാതരം പുസ്തകങ്ങളും എന്‍റെ പുസ്തകശാലയില്‍ വില്പനയ്ക്ക് തയ്യാറുണ്ട്. പുസ്തകപട്ടിക ആവശ്യക്കാര്‍ക്കു പുസ്തകശാലവക ചിലവിന്മേല്‍ അയച്ചു തരുന്നതാണ്.

                                              കേരളചിന്താമണി പുസ്തകശാല

                                                                                                     തൃശ്ശിവപേരൂര്‍

You May Also Like