വിദ്യാർത്ഥി

  • Published on July 25, 1906
  • By Staff Reporter
  • 226 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 പള്ളിക്കൂടം വാദ്ധ്യാന്മാര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുവാന്‍ തക്കവണ്ണം "വിദ്യാര്‍ത്ഥി" എന്ന പേരില്‍ ഒരു മലയാളമാസിക പുസ്തകം നടത്തുന്നതിന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ ഡെമി 8- വലിപ്പത്തിലുള്ള 24 പുറങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കും. എത്രയും ലളിതമായ ഭാഷയില്‍, പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ലേഖനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പത്രവില ആണ്ടടക്കം മുന്‍കൂറ് 1- ബ്രിട്ടീഷ് രൂപ ആയിരിക്കും. അഞ്ഞൂറു വരിക്കാര്‍ പേരു രജിസ്തര്‍ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍, മാസിക പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിന്‍റെ പത്രാധിപത്യം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പില്‍ ഇരുപതു വര്‍ഷത്തോളം സര്‍വീസുള്ള ഒരു ബി. ഏ. ഏറ്റിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

 വരിക്കാരായിരിപ്പാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ താഴേ പറയുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം.

                                                                                                                         എന്ന്

                                                                                          "വിദ്യാര്‍ത്ഥി" മാനേജര്‍;

                                                                                                "കേരളന്‍" ആഫീസ്.

                                                                                                           വക്കം-ചിറയിങ്കീഴ്.


You May Also Like