ശ്രീനാരായണീയം

  • Published on June 14, 1909
  • By Staff Reporter
  • 216 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                     ബാലസുബോധിനീ വ്യാഖ്യാനസഹിതമായ

                                            ശ്രീനാരായണീയം

                                                  പൂർവ്വഭാഗം.

                        പദം, വിഭക്തി, അന്വയം, അന്വയാർത്ഥം, പരിഭാഷ, ഭാവം, മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും, ഡമ്മി 8- വലിപ്പത്തിൽ, 96 ഫോറങ്ങൾ ഉള്ളതും ആകുന്നു.

ഒന്നാന്തരം ( മുഴുക്കാലിക്കോ )              ക . 3 . ണ. 8 .

രണ്ടാന്തരം                                                                ക.3 .

നൂറില്പരം ഫോറങ്ങൾ ഉള്ള ഉത്തരഭാഗം.

ഒന്നാന്തരം  ( മുഴുക്കാലിക്കോ )            ക . 3 . ണ . 8 .

രണ്ടാന്തരം                                                              ക . 3 .

            ഈ ഭാഗത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ 84 കുംഭം 30 നു- ക്കുള്ളിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയയ്ക്കേണ്ടതാണു.             

                                                                                         പി. എസ് . വിഷ്ണുനമ്പൂരി

                                                      മാനേജർ,    " ആര്യകല്പദ്രുമം , , പ്രെസ്സ്

                                                                    മാന്നാർ -     തിരുവല്ലാ.                            ഡാക്ടർ ബാററ്ളിവാലയുടെ മരുന്നുകൾ.

            വിഷജ്വരം, ഇൻഫ്ളുവൻസാ, ലഘുവായ പ്ലേഗ് ഇവയ്ക്കു ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട്, അഥവാ, ഗുളികകൾ .വില 1- ക.

         വിഷൂചികയ്ക്കു " കാളറാൾ, , വില 1 ക.

          ' ഹേർടോൺ, എന്ന കേശതൈലം വില 2 ക   8  ണ.

          സിരകളുടെ ക്ഷീണ , ശരീരബലഹീനത ഇവയ്ക്കു ടാണിക് പിൽസ് വില   1  ക   8  ണ.

        ദന്തശോധനചൂർണ്ണം. നാട്ടുമരുന്നുകളും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും  ചേർത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളത്. വില   അണ  4.

       മണ്ഡലകുഷ്ഠഹരം കുഴമ്പ്   വില    4 ണ.

    ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും, താഴെ പറയുന്ന ആളോടും  ചോദിക്കുക. എഴുത്തുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം.

                                                                          Dr. H.D. BATLAWALA

                                                               Worli Laboratory, Dadar ,Bombay.                                                         


You May Also Like