പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on July 23, 1909
  • By Staff Reporter
  • 207 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                            തിരുവനന്തപുരം . ബി . വി.ബുക്കുഡിപ്പോ.

ഗദ്യമാലിക -         ഒന്നാംഭാഗം -                                                         1  -ക

ത്രിപുരദഹനം തുള്ളൽക്കഥ            

( കേ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ .)                                                 8  ചക്രം

കുമാരസംഭവം                                                                                            8 ണ

മേഘദൂത്                                                                                                          8 ണ

നളചരിതം - (  കാന്താരതാരകം

 വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി)                                                               1 -ക 12 -ണ

 ടി ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രത്യേകം                                        9 -ണ

ശബ്ദശോധിനി  ( പരിഷ്കരിച്ചത് )                                                      9 -ണ

മധ്യമവ്യാകരണം ( പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു )                                 8 -ണ

പ്രഥമവ്യാകരണം                                                                                  2 ണ 6 പൈ

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ                                                 8  ചക്രം

ഇൻഡ്യാചരിത്രകഥകൾ                                                                           8 ണ

ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം                                                        8 ണ

     ( ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് )

പ്രഹ്ളാദചരിതം ( കിളിപ്പാട്ട്)                                                              4  ണ

കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് 

( കേ. ആർ.കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ.)                                                        8 ചക്രം

കണ്ണശ്ശരാമായണം ( ആരണ്യം വ്യാഖ്യാന

സഹിതം എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ  എം. ഏ. ബി. എൽ.)          14 ണ

കംസവധ ചമ്പു                                                                                                     4 ണ

അന്യാപദേശശതകം                                                                                        8 ണ

രാമചന്ദ്രവിലാസം ( വ്യാഖ്യാനസഹിതം

മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് )                                              9 ണ

ദൈവയോഗം                                                                                                            5 ചക്രം

ശ്രീപത്മനാഭപദപത്മശതകം                                                                    4 ചക്രം

ഭാഷാഭൂഷണം                                                                                                 1ക 4 ണ

വൃത്തമഞ്ജരി                                                                                                    6 ണ 6 പൈ

രാമചന്ദ്രവിലാസം കാവ്യം                                                                               1 ക

മാനസോല്ലാസം ( കേ.സി.കേ.പി.)                                                              4 ണ


അമരുകശതകം                                                                                                   8 ണ

കഥാരത്നങ്ങൾ - അച്ചടിച്ചുവരുന്നു.

( സി.എസ്.ജി.പി.ബി. ഏ. )                                                                                  4 ണ

ഭാസ്കരമേനോൻ ( നോവൽ കൊച്ചി 12 ാം

കൂറുതമ്പുരാൻ ) അച്ചടിച്ചുവരുന്നു.                                                          8 ണ

പൌരകൃത്യം ( ജി .രാമമേനോൻ )                                                               10 ണ

തച്ചൊള്ളിക്കഥകൾ . ( ടി )                                                                      2 ണ 6 പൈ

കഥാരത്നമാലിക-  വിദ്യാവിനോദിനി,

രസികരഞ്ജിനി മുതലായ മാസികകളിലെ

വിശേഷപ്പെട്ട കഥകൾ.                                                                           10 ണ

You May Also Like