നോട്ടീസ്

ഓണം പ്രമാണിച്ചു ആഫീസ് ഒഴിവാക്കുകയാൽ അടുത്ത ലക്കം പത്രം ചിങ്ങം 27 ആം തീയതിയിലേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ എന്ന് വായനക്കാരെ തെരിയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

You May Also Like