വിദ്യാർത്ഥി

  • Published on June 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 168 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ചില കാരണങ്ങളാല്‍, ഈ മാസിക 1085 ചിങ്ങം മുതല്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു കാണുകകൊണ്ട്, ഇതിലെക്ക് വരിക്കാരായി ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളവരും ചേരുവാന്‍ പോകുന്നവരും അറിവാനായി മേല്പടിവിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

                                                                                                                  മാനേജര്‍

You May Also Like