പുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on September 11, 1908
  • By Staff Reporter
  • 224 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                         പുസ്തകങ്ങള്‍

1) ആഗസ്മേരം- ഒരു പദ്യഗ്രന്ഥം.

മിസ്റ്റര്‍ പി.കേ. നാരായണപിള്ള ബി. ഏ. ബി. എല്‍. എഴുതിയ ആമുഖോപന്യാസത്തോടുകൂടിയത്. വില 8 അണ.

2) സൌദാമിനി- രസകരമായ ഒരു പുതിയ കഥ. വില രൂപാ 1.

3) ഇരാവതി- 84 ലെ മിഡില്‍ സ്കൂള്‍ പരീക്ഷാടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. വില 6 ണ.

മുങ്കൂറ് പണം അടച്ചു 84 ചിങ്ങം 30 നുക്കു മുമ്പു അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തപാല്‍കൂലി ഉള്‍പ്പെടെ വില അണ (1) 64 (2) 13.

                                   സി. പി. പരമേശ്വരന്‍ പിള്ള, ചീമരവീട്

                                         പാല്‍ക്കുളങ്ങര- തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like