പുതിയതരം കനഡിയൻ സ്വർണ്ണമോതിരങ്ങൾ

  • Published on October 23, 1907
  • By Staff Reporter
  • 275 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

നവീനശാസ്ത്രരീത്യാ ഞങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോതിരങ്ങൾ, നിറത്തിൽ വളരെക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റം വരാത്തതും, കാഴ്ചക്ക് സ്വർണ്ണതുല്യപ്രഭയുണ്ടായിരുക്കുന്നതുമാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മേത്തരം വജ്രം, ചുവപ്പ്, പച്ച മുതലായ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള മോതിരങ്ങളും ഉണ്ട്. സഹായ വിലക്കും, സൗകര്യത്തിനും നല്ല നോട്ടക്കാർക്ക് പോലും വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിനു കഴിയാത്തതുമായ ഞങ്ങളുടെ പുതിയതരം കനഡിയൻ പൊൻമോതിരങ്ങൾ, സുലഭങ്ങളായിരിക്കെ, ഉപയോഗത്തിൽ തുല്യങ്ങളായ സ്വർണ്ണ മോതിരങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായി ധനവ്യയം ചെയ്യുന്നതെന്തിന്? വില മോതിരം ഒന്നിന് 1 രൂപാ 8 അണ മാത്രം. ഡസൻ ഒന്നിന് 10 രൂപാ. തപാൽക്കൂലി പുറമെ.

 

സമ്മാനം! സമ്മാനം! സമ്മാനം!!!

ഒന്നായി ഒരു ഡസൻ മോതിരം വാങ്ങുന്നവർക്ക് 6 രൂപാ വില പിടിക്കുന്ന ഒരു മഹാറാണി ഘടികാരവും, അര ഡസൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഉറക്കമുണർത്തുന്ന ഒരു ടൈംപീസും, മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു രൂപായ്ക്കുള്ള ഉള്ള മാജിക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് പെട്ടി ഒന്നാം സമ്മാനം ആയി കിട്ടുന്നതാണ്.

 

പ്രത്യേക സമ്മാനം

മുൻകൂറായി പണം മുഴുവനും അടക്കുന്നവർക്ക് തപാൽ ചെലവു കൂടാതെ സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുക്കപ്പെടും. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ എഴുതുക.

എഴുത്തുകൾ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരിക്കണം.

Ananth brothers 

9 Ragu Nath Chatterjies Street (S-B)

Calcutta

You May Also Like