മേൽത്തരം ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 211 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                            സഹായം ! സഹായം ! ! സഹായം . ! ! !

             തുപ്പട്ട, കവണി, പുടവ, മുണ്ടുകൾ മുതലായവയും, തത്ത, താമര, ദർപ്പത്തളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ്, എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ, മറ്റു വിശേഷപ്പണികൾ ഇവ അടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളും, സകലജാതിക്കാർക്കും അവരവരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നുപോകാത്ത വിധത്തിൽ, അപേക്ഷ കിട്ടിയതു മുതൽ 15 - ദിവസത്തിനകം വി.പി. യായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

            മേൽത്തരമായ 3 -ാംനമ്പർ കസവുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും, കുറഞ്ഞത് 60 - ാം നമ്പർ മുതൽ 140- വരെ ഉള്ള നൂൽകൊണ്ട് നെയ്യുന്നതും, ആയതു ആവശ്യക്കാരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

                      എം. എസ്. ആണ്ടപെരുമാപിള്ള.

                                  സ്വദേശവസ്ത്രവ്യാപാര സംഘം.

                                        ഇരണിയൽ, ( നെയ്യൂർ P O )

You May Also Like