സ്വദേശി സാധനങ്ങൾ

             പലതരത്തിലുള്ള ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ് . ഇവ വി- പീ ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ആവശ്യക്കാർ സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                                     സി. തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ ,

                                                     സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് 

                                                                        കമ്മെർസിയൽ യൂണിയൻ.

                                                                                                തിരുവിതാങ്കോടു.

You May Also Like