സ്വദേശിസാധനം

  • Published on August 25, 1909
  • By Staff Reporter
  • 194 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                       പല തരത്തിലുള്ള ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ് - ഇവ വി. പി.ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു ആവശ്യക്കാർ സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                                           സി. തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

      സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കമ്മെർസിയൽ യൂണിയൻ; 

                                                                                                തിരുവിതാംകോടു.

           

You May Also Like