മേൽത്തരം ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on September 05, 1910
  • By Staff Reporter
  • 530 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                               സഹായം! സഹായം!! സഹായം!!!

             മേല്‍ത്തരമായ കസവു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും 140-ാം നമ്പര്‍ വരെയുള്ള നൂല്‍ കൊണ്ട് നെയ്യിക്കുന്നതുമായ തുപ്പട്ടാ, കവണി, ദാവണി, പുടവ മുതലായവയും തത്ത, താമര, ദര്‍പ്പത്തളം, അക്ഷരങ്ങള്‍ മറ്റുവിശേഷപ്പണികളടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളും സകല ജാതിക്കാര്‍ക്കും അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ അപേക്ഷ കിട്ടിയതു മുതല്‍ ഉദ്ദേശം 15 ദിവസത്തിനകം നെയ്യിച്ചു വി-പി-യായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

                                                                                                                  എന്ന്

                                                                                            ഇ. എസ്സ്. മാധവന്‍പിള്ള

                                                                                                      സ്വദേശവസ്ത്രവ്യാപാരം

                                                                                             ഇരണിയല്‍. (നെയ്യൂര്‍ പോസ്റ്റ്.)

High Quality Iraniyal Kasavu Clothes (Advertisement)

  • Published on September 05, 1910
  • 530 Views

Bargain Offer! Bargain Offer!! Bargain Offer!!!

Dupatta, kavani, dawani, pudava, etc. having motifs like parrot, letters of the alphabet, lotus as well as mirror works are crafted for all castes as per individual requirements. They are made from high quality kasavu and woven using threads up to No.140. They are crafted and sent as Value Payable post within 15 days from the date of receipt of the request.

E. S. Madhavan Pilla

Native Cloth Merchant

Iraniyal

(Neyyoor post)

----------------

*Dupatta, kavani, dawani, pudava, etc. are garments worn by women..

*Kasavu is a gold or silver coloured thread woven as border on white or off-white handloom cloth used to make various garments.

Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Priya Iyer

Priya is a partner and co-founder at The Word Salad, a content first company that helps individuals and businesses put their best thoughts forward. She is also an aspiring writer and has dabbled in short stories and poems.

You May Also Like