പുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on August 22, 1908
  • By Staff Reporter
  • 258 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

    1) ആഗസ്മേരം - ഒരുപദ്യഗ്രന്ഥം.

മിസ്റ്റര്‍ പി. കേ. നാരായണപിള്ള ബി. ഏ. ബി. എല്‍. എഴുതിയ ആമുഖോപന്യാസത്തോടുകൂടിയത്. വില 8 അണ.

   2) സൌദാമിനി:- രസകരമായ ഒരു പുതിയ കഥ. വില രൂപാ 1.

   3) ഇരാവതി:- 24 ലെ മിഡില്‍ സ്ക്കൂള്‍ പരീക്ഷാടെക് സ്റ്റ് ബുക്ക്, വില 6 ണ.

     ഇത്   മുങ്കൂറ് പണം അടച്ചു 84 ചിങ്ങം 30നു-ക്കു മുമ്പു അപേക്ഷിയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് തപാല്‍കൂലി ഉള്‍പ്പെടെ വില അണ (1) 6 (2)13

 സി. പി. പരമേശ്വരന്‍പിള്ള, ചീമരവീട്.

         പാല്‍ക്കുളങ്ങര - തിരുവനന്തപുരം.


You May Also Like