മഹതികൾ

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 181 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                ബി കല്യാണിഅമ്മ എഴുതിയത്.

                                                    വില അണ 8 (കൂലി 1- ണ)

                                 തിരുവനന്തപുരം പഴവങ്ങാടിയില്‍

                                                            ബി. വി. ബുക് ഡിപ്പോവില്‍

                                                                                 ചോദിച്ചാല്‍ കിട്ടും.

You May Also Like