കമ്പിവാർത്ത

  • Published on July 25, 1908
  • By Staff Reporter
  • 371 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                        മിസ്റ്റര്‍ തിലകന്‍റെ മേലുള്ള 

                                              രാജനിന്ദനക്കേസ്സ്

                                        നാടുകടത്തുവാന്‍വിധി.

                                                                                    പുനാ നഗരം 

                                                                                    1908 ജൂലൈ 23.

 മിസ്റ്റര്‍ ബാലഗംഗാധരതിലകനെ ആറു കൊല്ലം നാടുകടത്തുവാന്‍ ഇന്നലെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്കു വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

You May Also Like