പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on July 28, 1909
  • By Staff Reporter
  • 218 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                      തിരുവനന്തപുരം . ബി. വി. ബുക്കുഡിപ്പോ.

ഗദ്യമാലിക -- ഒന്നാംഭാഗം -                                                               1 - ക

ത്രിപുരദഹനം തുള്ളൽക്കഥ

( കേ.ആർ.കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ )                                                       8 ചക്രം

കുമാരസംഭവം                                                                                                8 ണ

മേഘദൂത്                                                                                                                 8 ണ

നളചരിതം - ( കാന്താരതാരകം 

വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി )                                                                  1 -ക  12  - ണ

ടി ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രത്യേകം                                                9 ണ

ശബ്ദശോധിനി ( പരിഷ്കരിച്ചത് )                                                                 9 -ണ

മധ്യമവ്യാകരണം  ( പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു )                                       8 -ണ

പ്രഥമവ്യാകരണം                                                                                      2 ണ 6 പൈ

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ                                                         8 ചക്രം

ഇൻഡ്യാചരിത്രകഥകൾ                                                                                  8 ണ

ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം                                                                8  ണ

( ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് )

പ്രഹ്ളാദചരിതം   ( കിളിപ്പാട്ട് )                                                                  4 ണ

കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് 

( കേ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി . ഏ .)                                                             8 ചക്രം

കണ്ണശ്ശരാമായണം ( ആരണ്യം വ്യാഖ്യാനസഹിതം

    എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. ഏ. ബി. എൽ )                                      1 4ണ

കംസവധ ചമ്പു                                                                                                            4 ണ.

അന്യാപദേശശതകം                                                                                              8 ണ

രാമചന്ദ്രവിലാസം ( വ്യാഖ്യാനസഹിതം

 മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് )                                                   9 -ണ

ദൈവയോഗം                                                                                                                5 ചക്രം

ശ്രീ പത്മനാഭപദപത്മശതകം                                                                       4ചക്രം

ഭാഷാഭൂഷണം                                                                                                        1  ക 4ണ

വൃത്തമഞ്ജരി                                                                                                           6 ണ6 പൈ

രാമചന്ദ്രവിലാസം കാവ്യം                                                                               1 ക

മാനസോല്ലാസം ( കേ. സി. കേ. പി .)                                                             4ണ


അമരുകശതകം                                                                                                       8 ണ

കഥാരത്നങ്ങൾ - അച്ചടിച്ചുവരുന്നു.

( സി. എസ്. ജി.പി. ബി. ഏ.)                                                                                 4 ണ

ഭാസ്കരമേനോൻ ( നോവൽ കൊച്ചി 12- ാം 

 കൂറുതമ്പുരാൻ ) അച്ചടിച്ചു വരുന്നു.                                                         8 ണ

പൌരകൃത്യം   ( ജി. രാമമേനോൻ )                                                            10ണ

തച്ചൊള്ളിക്കഥകൾ .  ( ടി)                                                                              2 ണ  6പൈ

കഥാരത്നമാലിക- വിദ്യാവിനോദിനി,

രസികരഞ്ജിനി  മുതലായ മാസികകളിലെ

വിശേഷപ്പെട്ട കഥകൾ.                                                                                       10ണ

  

You May Also Like