ശാരദ. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കായുള്ള മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം

  • Published on July 08, 1908
  • By Staff Reporter
  • 245 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                 " തേനിടഞ്ഞ മൊഴിമാരിലക്ഷര -

                                                    ജ്ഞാനമുള്ളവര്‍ വിലയ്ക്കു വാങ്ങണം ,,

                                                                                 ശാ ര ദ .

             കേരളത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

ശ്രീമതി ടി.ബി. കല്യാണിഅമ്മ (തിരുവനന്തപുരം ),  ശ്രീമതി ടി. സി. കല്യാണി അമ്മ ( എറണാകുളം ), ശ്രീമതി ടി. അമ്മുക്കുട്ടി അമ്മ ( എറണാകുളം) - ഇവരാല്‍

                                                                      പ്രസാധിതം.

കീര്‍ത്തിയേറിയ പലേ വിദ്വജ്ജനങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളാല്‍

                                                                    പ്രശോഭിതം.

             കേ.രാമകൃഷ്ണപിള്ള ,( ബി. ഏ .) യാല്‍

                                                  പ്രവര്‍ത്തിതം.

1908   ഫെബ്രവരിമാസം മുതല്‍ക്ക്, പുനര്‍ജ്ജീവിപ്പിച്ച് പരിഷ്കരിച്ചു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഈ പത്രഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതിനൊപ്പം സ്ത്രീകള്‍ക്കുപകരിക്കുന്ന നവീനാശയങ്ങള്‍, പ്രൗഢപ്രമാണങ്ങള്‍ ഇവ അടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങള്‍ മറ്റൊന്നിലും ഇല്ലാ. 

            കേ. നാരായണക്കുരുക്കള്‍ ബി .എ. എഴുതുന്ന

                                         " ജ്യോതിഷ്മതി ,,

           എന്ന പുതിയ നോവല്‍ ഇതില്‍ചേര്‍ത്തുവരുന്നു. 


തിരുവിതാംകൂറിലെ മലയാളം പെണ്‍ പള്ളിക്കൂടങ്ങളില്‍ " ശാരദ " യെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുവാന്‍  ഗവര്‍ന്മേണ്ട് കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

            ലേഖനങ്ങള്‍, കടലാസ്, അച്ചടി, ചിത്രങ്ങള്‍, മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ,പല മലയാളപത്രങ്ങളും, ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളും, ബഹുജനങ്ങളും പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

                     മലയാളമറിയാവുന്ന എതൊരു സ്ത്രീയും വാങ്ങി വായിക്കുന്നതിനു തക്കവണ്ണം ഈ പത്രത്തിന്‍റെ വരിപ്പണം കൊല്ലത്തില്‍ 2 - ക മാത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

                                                                   " ശാരദാ ,,  മാനേജര്‍ ,

                                                                       തിരുവനന്തപുരം.

        

           

                 

You May Also Like