ശ്രീനാരായണീയം

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 221 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                     ബാലസുബോധിനീ വ്യാഖ്യാന സഹിതമായ

                                ശ്രീനാരായണീയം

                                              പൂർവ്വഭാഗം.

                  പദം, വിഭക്തി, അന്വയം, അന്വയാർത്ഥം, പരിഭാഷ, ഭാവം മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും, ഡമ്മി 8- വലിപ്പത്തിൽ, 96 ഫോറങ്ങൾ ഉള്ളതും ആകുന്നു.

ഒന്നാന്തരം  ( മുഴുക്കാലിക്കോ ) ക. 3. ണ . 8.

രണ്ടാന്തരം                                                   ക .3.

നൂറില്പരം ഫോറങ്ങൾ ഉള്ള ഉത്തരഭാഗം *

ഒന്നാന്തരം   ( മുഴുക്കാലിക്കോ)    ക.    3 .ണ.8.

രണ്ടാന്തരം                                                     ക. 3.

* ഈ ഭാഗത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ 84, കുംഭം 30 നു-ക്കുള്ളിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയയ്ക്കേണ്ടതാണു.

                                                              പി.എസ്. വിഷ്ണുനമ്പൂരി,

 മാനേജർ ,           "  ആര്യകല്പദ്രുമം , , പ്രെസ്സ്

                                             മാന്നാർ - തിരുവല്ലാ. 

You May Also Like