ജൂബിലിമഹം

  • Published on August 10, 1910
  • By Staff Reporter
  • 278 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                     ജൂബിലിമഹം.

                       തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ ജൂബിലി പ്രമാണിച്ചുള്ള ഉത്സവാഘോഷത്തിലേക്കു ഉപയോഗിപ്പാന്‍ തക്ക

                                                   അലങ്കാരങ്ങള്‍, ദീപങ്ങള്‍.

                        തിരുമനസ്സിലെ ഛായ പലവിധം വര്‍ണ്ണങ്ങളില്‍ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷ കൊടിക്കൂറകള്‍, കടലാസുകൊണ്ടുള്ള ജപ്പാന്‍ ലാന്തറുകള്‍, ഇവ പലതരത്തിലും പുതിയ മാതൃകകളിലും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും 2-ണ മുതല്‍ 1 രൂപവരെ വിലയുള്ളവയുമാകുന്നു.

                        തിരുമനസ്സിലെ ഛായ ഒരുവശത്തും തിരുവിതാംകൂര്‍ ഗവര്‍ന്മേണ്ടു അടയാളമായ ശംഖുമുദ്ര മുതലായവ മറുവശത്തും ഉള്ള ജൂബിലി പതക്കങ്ങള്‍. ഇവ ഘടികാര ചങ്ങലയില്‍ തൂക്കുന്നതിനും മറ്റും വളരെ നല്ലതാകുന്നു.

                        ഈ സാമാനങ്ങള്‍ ഏറെയില്ലാ. ആവശ്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ മേടിച്ചുകൊള്ളാഞ്ഞാല്‍ ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടേണ്ടിവരും.

                                                                                             എസ്. പി. മെല്‍ കമ്പനി,

                                                                                                                     തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like