തെക്കൻദിക്കിലെ വെള്ളത്തീരുവ

  • Published on January 15, 1908
  • By Staff Reporter
  • 831 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

പുതിയതായി, അനവധി ദ്രവ്യം വ്യയം ചെയ്ത് കറ തീരാറായിരിക്കുന്ന കോതയാർ പ്രോജക്റ്റ് വേലകൊണ്ട്, തോവാള, അഗസ്തീശ്വരം, ഇരണിയൽ, കൽക്കുളം എന്നീ നാലു താലൂക്കുകളിലെ മിക്ക നിലങ്ങളേയും ജലദുർഭിക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്നാണല്ലോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള നിലങ്ങൾ കൂടാതെ, പുതുതായി അവിടവിടെ വെട്ടിവരുന്ന കനാലുകൾ ഉപയോഗയോഗ്യങ്ങളാകുമ്പോൾ, കൂടുതൽ നിലങ്ങളും വെട്ടിത്തിരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അധിക കൃഷിയോടു കൂടിയ നാടുകളിലൊന്നായ നാഞ്ചിനാടു ജലദൗർലഭ്യത്താൽ കരിഞ്ഞ് പൊരിഞ്ഞ് പോന്ന കഷ്ടതയെയും, വിശേഷിച്ചും, ബ്രാഹ്മണപ്പറ്റു മുതലായ പാടങ്ങളിൽ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അനേക നിലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയും ആലോചിച്ച്, കണ്ടുപിടിച്ച വിദ്യയാകുന്നു ഈ പ്രോജക്റ്റ്. തെക്കൻ ദിക്കുകളിൽകൂടി തീവണ്ടി ഓടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ജനഹിതത്തെയനുസരിച്ച് നീക്കിവെച്ച ദ്രവ്യത്തെ, അതിലും ഉപകാരമേറിയ പ്രയോഗമാണിതെന്നും പറഞ്ഞത്രെ മിസ്റ്റർ ശങ്കരസുബ്ബയ്യർ ഈ പണിക്കായി വിനിയോഗിച്ചത്. മിസ്റ്റർ താണുപിള്ള മുതലായ ചില പ്രധാനികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, ഇതിനനുകൂലികളായി തന്നെ ഭവിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും, പണി തീരാറുമായി. ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം അനുഭവത്തിൽ വന്നുവെങ്കിലേറെ ആശ്വാസകരം തന്നെ. ഈ അവസരത്തിൽ വെള്ളത്തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണിപ്പോൾ തിരുതകൃതിയായ ആലോചനകൾ നടന്നു വരുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച്, ശുചീന്ദ്രപുരത്തും തക്കലയിലും വച്ച് രണ്ടു സഭകളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രജാസഭയുടേയോ, അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെയോ മാഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ജനങ്ങളോടു കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടു വേണം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് ഗവര്‍ണ്മെന്റിനോ തൽഭാരവാഹികൾക്കോ തോന്നിയത് എന്തായാലും നന്നായി. വെള്ളത്തീരുവ മുതലായതുമേർപ്പെടുത്തി. എടുത്ത കാര്യം പൂർത്തിയാക്കിയെ മടങ്ങു എന്ന് ഇതിലേക്കായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ മഹാദേവയ്യരും ബദ്ധകംകണനായിരിക്കുന്നു. വന്നാലല്ലാതെ, വരുന്നതിനു മുമ്പെ കാണാത്ത ജനങ്ങളുടെ പഴയ സ്വഭാഗതിയും, ഒന്നുമാറിക്കണ്ടതും സന്തോഷാവഹമാണല്ലോ. ആദ്യം കൂടിയ സഭയിൽ മിസ്റ്റർ മഹാദേവയ്യർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഉത്ഭവം, ആവശ്യകത, ഉപയോഗം, തീർന്നിട്ടുള്ള വേല മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ച് വിസ്താരമായും ചമൽക്കാരമായും പ്രസ്താവിക്കുക ഉണ്ടായി. ​ഗവര്‍ണ്മെന്റിൽ നിന്ന് ചെലവു ചെയ്ത പണത്തിന് പലിശയായിട്ടാണ് ഈ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുമ്പ് കരിവു തീർപ്പുകളാൽപ്പെട്ട സങ്കടത്തിന് നിവാരണം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിയെ ഓർത്ത് വല്ലതും അല്പസ്വൽപമായി ഗവര്‍ണ്മെന്റിന്  കൊടുക്കേണ്ടതല്ലെയോ എന്നും പഴത്തിൽ സൂചി കുത്തിയിറക്കും പോലെ ശാന്തമായും സമാധാനമായും പ്രസ്താവിച്ചു. പ്രസ്താവനയുടെ വിനയ സ്വഭാവവും, അതിനായി കൊണ്ടു വന്ന യുക്തികളും എതിർ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടാവുന്ന യുക്തിവാദങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച്, സ്വയമേവ ചെയ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, പ്രത്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിശയനീയമായിരുന്നു. എന്നാൽ , നാട്ടുകാരീ പ്രസ്താവനകളെ കേട്ടു മയങ്ങിപ്പോകാതെ, ദീരോദാത്തതയോടുകൂടി എതിർവാദം ചെയ്തതും, കാലഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കാതെയിരിക്കുന്നില്ല. കൃഷി വിഷയത്തിൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടത് ഗവര്‍ണ്മെന്റിന്റെ കടമയാണെന്നും, അതിലേക്ക് പ്രതിഫലമായി ദാക്ഷിണ്യം കൂടാതെ നികുതി വസൂൽ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടെന്നും, കരിവു തീർപ്പുകളാലുള്ള നഷ്ടം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നതിൽ ഒരംശം ഗവര്‍ണ്മെണ്ടിന്നുമുണ്ടാകാതെ പോവില്ലെന്നും, അതിന്റെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടവ ചെയ്യേണ്ടത് ഗവര്‍ണ്മെന്റിന്റെ  കർത്തവ്യകർമ്മമല്ലയോ എന്നും ചിലർ പ്രസ്താവിച്ചു. നാഞ്ചിനാട്ടിലെ കൃഷിക്കായി കളം മരാമത്ത് വകയിൽ ചെയ്തുവന്ന ചെലവ്, കോതയാർ പ്രോജക്റ്റ് കര്യം പറഞ്ഞ് മുടക്കം ചെയ്തുവരുകയാണെന്നും, അതുപോലെ കാനേമാരി നിലങ്ങൾക്ക്  ഗവര്‍ണ്മെന്റിൽ നിന്നു യാതൊരു സഹായവും അദ്യാപി ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലെന്നും, ആവകയിൽ ഗവര്‍ണ്മെന്റിനു് പ്രയത്നം കൂടാതെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദ്രവ്യത്തിന് പോക്ക് എന്താണെന്നും, ഈവക ദ്രവ്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും ഈ ചെലവ് നികത്താനെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു ചിലർ സഭ മുഴക്കി. ഇതിനിടയ്ക്ക്, കോതയാർ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നാഞ്ചിനാട്ടുകാർക്കല്ലാ, കൽക്കുളം ഇരണിയൽ ഈ രണ്ടു താലൂക്കുകാർക്കാണെന്നും ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പുതിയതായി വെട്ടിത്തെളിക്കുന്ന നിലങ്ങൾക്ക്, ഇപ്പോൾ തീരുവയോ നികുതിയോ ഒന്നും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തരുതെന്നും, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം, അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ അനുഭവം കണ്ടതിനുമേലെ ആവക ഏർപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നും, അല്ലായ്കിൽ ജനങ്ങൾ നിരുത്സാഹരായി ഭവിച്ചേയ്ക്കുമെന്നും, വിശേഷിച്ച് നികുതി എത്രയ്ക്ക് കുറക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കും ഖജനാവിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടാണ് പണം ചെന്നു ചേരാനിടയുള്ളതെന്നുള്ള തത്വം നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൃഷിക്കാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പ്രസ്താവന ആവശ്യമില്ല. ഈ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ നികുതി കൂടുതലും ഓരോ തീരുവകളും കൊണ്ട്, കൃഷിക്കാരെ കനിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവർ ഭാരം വഹിക്ക വയ്യാതെ, ഇത്തൊഴിൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കയേ ഉള്ളു. അതിനാലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിലൊരംശം ഗവര്‍ണ്മെന്റിനും ഇല്ലാതെ പോവില്ലല്ലോ. നേരെ മറിച്ചായാൽ ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹിതരായി കൃഷിത്തൊഴിലിൽ ഐദമ്പര്യേണ പ്രവേശിപ്പാനും, തന്നിമിത്തം അവർക്കെന്നെപ്പോലെ ഗവര്‍ണ്മെണ്ടിനും ആദായം ഉണ്ടാവാനും ആണല്ലോ എളുപ്പം. നാഞ്ചിനാട്ടുകാരുടെ മറ്റൊരു വാദം, മറ്റു ദിക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ചു തങ്ങളുടെ ദിക്കിലെ നിലങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി കൂടുതലാണെന്നും, അതിനു പുറമെ, ഈ ഭാരവും കൂടി ചുമത്തുന്നത് സങ്കടമാണെന്നും ആണ്. മറ്റു താലൂക്കുകാരുടെ പ്രയത്ന ഫലം കൂടി ഈ വേലക്കായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും.....          

 

 

The water tax in the south

  • Published on January 15, 1908
  • 831 Views

It is contended that the newly completed Kothayar project work, which costs a lot of money, can save most of the water scarce lands in the four taluks namely Towala, Agastiswaram, Iraniyal, and Kalkulam. Apart from the existing fields, when the newly constructed canals across the land become operational more fields can be usefully cultivated. This project is the result of an intentionally devised plan considering the fact that the key officials have lots of land in the area, especially in Brahmanapattu. It also took into account the plight of Nanchinadu, one of the areas with surplus cultivation, which has now been scorched by water scarcity. The money allocated for the purpose of introducing the train in the south as desired by the people, was instead utilised for this work by Mr. Shankarasubba Iyer. He insisted that this is a more useful application of the funds. Some important officers like Mr. Thanupilla et al. also supported this move. Anyway, now the work is nearly completed. It is yet to be seen whether any such benefit is realised.

On this occasion, there are urgent discussions going on regarding the introduction of a water tax. In this regard, both the assemblies have already met at Suchindrapuram and Thakala. Due to the resolutions of the Popular Assembly or as an inevitability of the times, it is better that the government and the leaders felt that the taxes should be imposed only after consulting the people. But Mr. Mahadeva Iyer, who was appointed for this purpose, has become insistent on implementing the water tax. It is a pleasant experience to watch the behaviour of the people change in anticipation before it has become a reality. In the first meeting, Mr. Mahadeva Iyer explained the origin of the project, its necessity, usage, the work completed, etc. in detail and in an exaggerated style. He further stated that the people need not think that this tax is going to be imposed as an interest on the money spent by the government and that such a small amount should be paid to the government for the relief they received while they were aggrieved by the previous tax rulings. The humble nature of the statement, the arguments brought forward to substantiate it, and the self-explanations and counter-narratives against the nature of the logical questions that would have been raised by the opposing side, were astonishing.

However, the natives were not swayed by these statements and the fact that they encountered them with courage is indeed a pointer of the changed times. Some said that it is the duty of the government to provide the necessary facilities in the field of agriculture, and in return, taxes are being collected compulsorily. A part of the settlement of taxes paid by the people goes to the government and any additional loss needs to be borne by the government as it is the duty of the government to do whatever is necessary for its fulfilment. Some of them raised the issue by stating that the expenditure incurred on Kalam (field*) repair for agriculture in Nanchinadu is being hampered by the Kothayar project work. Similarly, no assistance has been given to the Kanemari lands by the government from the beginning, and the money thus collected by the government without any effort is in itself sufficient to cover the entire cost. In the meantime, someone pointed out that the benefit of the Kothayar project is not for the people of Nanchinadu, but for the people of the two taluks, namely, Kalkulam and Iraniyal.

Some expressed the opinion that no duties or taxes should be levied on newly cleared lands for at least five years, and that it should be levied only after successful implementation. Otherwise people would be discouraged. No one would be ignorant of the present condition of the farmers. In this sad state of events, the peasants cannot bear the brunt of high taxes and every other kind of levy and will be forced to give up their work. A portion of the loss due to that will have to be borne by the government. On the contrary, if it is waived or reduced, the people would be enthusiastic and engage in agriculture with zeal and as a result, the people as well as the government will have an added income. The principle that the less the taxes collected, the more the money will be added to the treasury is to be understood. Another argument of the people of Nanchinadu is that the land tax in their district is higher than that of other districts and imposing this burden additionally is worrisome. The efforts of the people of other taluks have also been utilised for this work… (incomplete)

Notes from the translator:
* Meaning in English was added by the translator for clarity.

Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like