ശാരദ

           മലയാളസ്ത്രീജനമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

             വില, ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 2 - ക.

                               " ശാരദാ ,,  വകുപ്പ് ;

                              "  സ്വദേശാഭിമാനി , ,  പ്രെസ്സ് ,

                                      തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like