വിശേഷപ്പെട്ട ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on December 10, 1909
  • By Staff Reporter
  • 149 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                    മേൽത്തരമായ കസവും, 140- ാം നമ്പർ വരെ ഉള്ള നൂലുകൾകൊണ്ട് നെയ്യിച്ചതുമായ തുപ്പട്ടാ, കവണി, പുടവാ, ദാവണി, മുണ്ടുകൾ , മുതലായവയും തത്ത, താമര, ദർപ്പത്തളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ് മുതലായ അക്ഷരങ്ങളും മറ്റു വിശേഷപ്പണികളും അടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സകലജാതിക്കാർക്കും അവരവരുടെ അപേക്ഷാനുസരണം യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാത്തവിധത്തിൽ അപേക്ഷ കിട്ടിയതുമുതൽ 15- ദിവസത്തിനകം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത തറികളിൽ നെയ്യിച്ചു വി. പി യായി അയച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു.                                                  എന്ന്.

                                                        എ. കെ.റ്റി . താണുലിംഗംപിള്ള,

                                                                                                       ആൻഡ്കൊ

                                                                                              ക്ളാത്തുമച്ചൻറ്സ്.,

                                                                                      പന്നികോട് - ഇരണിയൽ.

You May Also Like