ചന്ദ്രശേഖരൻ ഒന്നാം പതിപ്പ് അവസാനിക്കാറായി

  • Published on September 05, 1910
  • By Staff Reporter
  • 573 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ചരിത്രസംബന്ധമായതും ഇംഗ്ലീഷില്‍നിന്നു തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തതുമായ ഒരു വിശേഷനോവല്‍. വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങളില്‍ ഈ നോവലിനെപ്പററി വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിനു വില 1-ക. മാത്രം.

 അധികം പുസ്തകങ്ങള്‍ ഒന്നായി ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു തക്കതായ കമീഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

                                                                  പി. വി. അനന്തനാരായണയ്യര്‍,

                                                                                   ***********************

                                                                     സ്വദേശിസ്റ്റോര്‍ മാനേജര്‍,

                                                                                   കോഴിക്കോട്.

Chandrasekaran: First edition nearly sold out (Advertisement)

  • Published on September 05, 1910
  • 573 Views

A historical novel translated from English.

Newspapers have given very good comments about this novel.

Price per copy: Rs.1 only

Adequate commission will be provided to those who request multiple books at once.

P.V. ANANTHANARAYANA IYER

SVADESI STORE MANAGER

KOZHIKODE


Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Priya Iyer

Priya is a partner and co-founder at The Word Salad, a content first company that helps individuals and businesses put their best thoughts forward. She is also an aspiring writer and has dabbled in short stories and poems.

You May Also Like