ഉഷാനിരുദ്ധം

  • Published on June 14, 1909
  • By Staff Reporter
  • 197 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സംഗീതനാടകം. താമസിയാതെ പുറത്താകുന്നതാണ്. ആവശ്യക്കാർ താഴെപ്പറയുന്ന ആളോടു ആവശ്യപ്പെടുക.                                  വില പണം 2 .

                                                                                                         കേ. കൃഷ്ണപിള്ള.

                                                                                                പുളിമാത്തു-- വാമനപുരം.

You May Also Like