വരിക്കാരറിവാൻ

  • Published on September 18, 1908
  • By Staff Reporter
  • 225 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

   "  സ്വദേശാഭിമാനി"  യുടെ 4 ാം കൊല്ലം അവസാനിക്കാറായിരിക്കകൊണ്ട്, വരിപ്പണം ബാക്കി നിറുത്തീട്ടുള്ളവർ ഉടൻ അവരവരടയ്ക്കേണ്ട തുക മണിയാർഡരായി എത്തിച്ചു തരുകയൊ ; മേല്പടി തുകയ്ക്കു പത്രം വി.പി. യായി സ്വീകരിക്കയൊ ചെയ്യണമെന്നു ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 1909 ജനവരി മുതൽ " സ്വദേശാഭിമാനി" യെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നുതവണവീതം പ്രസിദ്ധീകരിപ്പാൻ ആലോചിക്കുന്നതിനാൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ കണക്കുകൾ ഒക്കെ ഒതുക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

                                                                                              എന്ന് , മാനേജർ

You May Also Like