സ്വദേശാഭിമാനി ഭാഗ്യപരീക്ഷ സമ്മാനാവകാശം

  • Published on February 01, 1908
  • By Staff Reporter
  • 342 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

സ്വദേശാഭിമാനി ഭാഗ്യപരീക്ഷ

സമ്മാനാവകാശം

          തവണതോറുമുള്ള പത്രത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിയില്‍ ഒരു സമ്മാനാവകാശ പത്രം കൂടെ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് ഏതൊരു വരിക്കാരനു കിട്ടുന്നുവോ, ആ വരിക്കാരന്‍, ഒരു കൊല്ലത്തെ വരിപ്പണം മുന്‍കൂട്ടി അടച്ചിരിക്കയോ, അപ്പോള്‍ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്താല്‍, മേല്പടി സമ്മാനാവകാശ പത്രത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ട പേരുവിവരങ്ങളെഴുതി പൂര്‍ത്തിവരുത്തി ഈ ആഫീസില്‍ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന പക്ഷം, ആ വരിക്കാരന് 1-രൂപയില്‍ കുറയാതെയും 2-രൂപയില്‍ കവിയാതെയുമുള്ള ഒരു സമ്മാനം അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. സമ്മാനം തപാലോ അഞ്ചലോ മുഖേന എത്തിച്ചുകൊടുക്കണമെങ്കില്‍, രണ്ടണവിലയ്ക്കു സ്റ്റാമ്പു കൂടെ അയച്ചു തന്നിരിക്കണം.

                                              എന്ന്,  മാനേജിംഗ്- പ്രൊപ്രൈറ്റര്‍

                                                                         സ്വദേശാഭിമാനി.


You May Also Like