സ്വദേശി

  • Published on November 26, 1909
  • By Staff Reporter
  • 209 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                    ജവുളി,  മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ്  വി.പി.ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു സ്റ്റാമ്പു സഹിതം എഴുത്തയക്കണം

                                                                സി.തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

                                                              സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                                              കമ്മർസ്യൽ യൂനിയൻ; തിരുവിതാംകോ ട്.                                               

                     

You May Also Like