സ്വർണ്ണവടിക

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 184 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             SVARNABATIKA

എല്ലാത്തരം ജ്വരങ്ങൾക്കും, വിശേഷിച്ച്  മലമ്പനിക്ക്, കൈകണ്ടഔഷധം. ഒരു ഡപ്പിക്കു 8 - ണ ഒരു ഡജൻഡപ്പി  5- ക.

                                                        പ്രമേഹപീയൂഷം.

                                                           PROMEHA PEJUICE

                  മധുമേഹം, ശുക്ലദോഷം, സിരകളുടെ ബലഹീനത ഇവയ്ക്കു അത്ഭുതകരമായ മരുന്നു, ഒരു കുപ്പിക്ക് വില 2 - രൂപാ.

                                                                              Alam Bazaar,    Calcutta.

You May Also Like