സംഭാഷണം

  • Published on December 22, 1909
  • By Staff Reporter
  • 286 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

  ഭാരതി :- ജന്മോദ്ദേശ്യം എന്ത് ?

സുകുമാരൻ:-  പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധിക്കണം.

ഭാരതി :-  സ്ത്രീകളായ ഞങ്ങൾക്കോ?

സുകുമാരൻ :-  ജന്മത്തിൽ, സ്ത്രീ, പും,ഭേദമില്ല.

ഭാരതി :-  എന്നാൽ പുരുഷാർത്ഥം സാധിക്കേണ്ടും വഴി എന്ത്  ? 

സുകുമാരൻ :-  ചോദിക്കാനുണ്ടോ ?  തിരുവനന്തപുരം ബി.വി.                                              ബുക്ക് ഡിപ്പോക്കാർ ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ                                                                       നിറവേറ്റുന്നതിനു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന                                                    ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം.

ഭാരതി :-  അതെന്തെല്ലാം ? 

സുകുമാരൻ :- പുസ്തകവിവരം കേട്ടാലും.

1.     ഭാസ്കരമേനോൻ -

             വിശേഷമായ നോവൽ                                                                   8ണ.

2.       മഹതികൾ     - ( 1)

           (   ശ്രീമതി ബി. കല്യാണിഅമ്മ )                                               8ണ.

3.     സൌരഭനും രാഷ്ട്രനും  -                                                                  8 ണ.

             (  സി. എസ്. പോറ്റി, ബി . ഏ .)          

4.      ഗദ്യമാലിക  ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ-

             സർവകലാശാലക്കാർ അംഗീകരി

            ച്ചിട്ടുള്ളതും, ഗദ്യകവനത്തിന് മാതൃ

           കാഗ്രന്ഥവും.  ഓരോ ഭാഗത്തിന്                                                1 ക.

5.       ശ്രീ അമരുകശതകം  സവ്യാഖ്യാനം                                      8 ണ.

6.      അന്യാപദേശം                      ടി                                                                     8 ണ.

7.    ശ്രീപത്മനാഭപദപത്മശതകം                                                          4 ചക്രം.

8.      ശ്രീ രാമചന്ദ്രവിലാസം ഭാഷാകാവ്യം                                      1 ക.

9.      ഭാഷാഭൂഷണം                                                                                        1 ക  4 -ണ.

10.       വൃത്തമഞ്ജരി ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം                                        6 ണ  6 പൈ.

11.      ശബ്ദശോധിനി                                                                                           9- ണ.

12.      മധ്യമവ്യാകരണം                                                                                    8 ണ.

13.        പ്രഥമവ്യാകരണം                                                                         2   ണ  6 പൈ.

14.        കേരളപാണിനീയം                                                                     1 ക  4 ണ.

15.          ഇന്ദുലേഖ - നോവൽ                                                                 1 ക  10 ണ.

16.       നളചരിതം - ( കാന്താരതാരകം 

             വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി ) ഓരോ ദിവസ

              ത്തേതും പ്രത്യേകം.                                                       8 ണ  6 പ വീതം.

17.        കുമാരസംഭവം                                                                                       8 ണ.

18.           മേഘദൂത്                                                                                                       8 ണ.

 19.          മയൂരസന്ദേശം  മമപ്രകാശം                                                       6 ണ.

               വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി അച്ചടിച്ചുവരുന്നു.  

20.       മണിദീപിക -  സംസ്കൃതഭാഷയിലേയ്ക്കുള്ള

              മാർഗ്ഗപ്രദർശനം.                                                                              1 ക  8ണ.

21.       ദൈവയോഗം  -  സവ്യാഖ്യാനം                                             5 ചക്രം.

22.       കഥാരത്നമാലിക

               ( അച്ചടിച്ചുവരുന്നു .)                                                                     12ണ.

23.       തിരുവിതാംകൂർചരിത്രകഥകൾ                                     8. ച.

24.                    ടി                             പൌരകൃത്യം                                      10 ണ.

25.            ആംഗലസാമ്രാജ്യം                                                                2 ക.

26.        ആറു ചെറിയ കഥകൾ .                                                              8 ചക്രം.

27.         കംസവധചമ്പു                                                                                    4 ണ.

28.        Malayalam Composition-   

                 ( മലയാളഗദ്യകവനം )                                                                 .......

                                 മാനേജർ ,  ബി.വി . ബുക്കു ഡിപ്പോ

                                                                          തിരുവനന്തപുരം.

 You May Also Like