സർക്കാരിൻ്റെ ശാഠ്യം

  • Published on January 14, 1906
  • By Staff Reporter
  • 787 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

സാക്ഷാൽ ഹിന്ദുമതമാണെന്നുള്ള വ്യാജത്തിൽ, തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്ത് ആചരിച്ചുവരുന്ന ബ്രാഹ്മണമതം നിമിത്തമായി, ഈ നാട്ടിലെ പ്രജകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ ദിവസം കഴിയും തോറും അധികം ഭയങ്കരങ്ങളായിത്തീരുന്നു.  തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമിക്കു തൃപ്പടിദ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനാൽ ഈ നാടിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്കാണെന്നും ഇതു ഹേതുവായി ബ്രാഹ്മണ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ ആണ് രാജാധിപൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നും ഉള്ള ഈശ്വര പ്രഭുത്വ വാദക്കാർ ഈ നാട്ടിലെ ന്യായാവകാശികളായ പ്രജകളിൽ പല വർഗ്ഗക്കാരെയും നീതിയുടെ പിൻപുറത്തേക്കു തള്ളിനീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കയാണല്ലൊ.    ഹിന്ദുക്കളിൽ ബ്രാഹ്മണരൊഴികെ ഉള്ളവരുടെയും  മറ്റു പ്രജകളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുഹമ്മദീയർ മുതലായ അന്യമതക്കാരുടെയും അക്ഷീണമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുതലെടുപ്പ് മിക്കവാറും ഭാഗം അവരുടെ മത സംവിധാനത്തിനും മനസ്സാക്ഷിക്കും വിരോധമാം വിധത്തിൽ ബ്രാഹ്മണപ്രീതിക്കായി പലതും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി അവർക്കുള്ള സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടും ........ ഭരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഗവര്‍ന്മേണ്ട് സ്വന്തം അധീനതയിലുള്ള ഒരു ജാതിക്കാരുടെയും ഒരു മതത്തിന്റെയും കാര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ  ഇതര ജാതി മതസ്ഥരുടെ പ്രയത്ന ഫലത്തെ ഇങ്ങനെ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യനീതിക്കു ചേർന്നതല്ലെന്ന് ആർ തന്നെ സംവദിക്കില്ല ? മതം എന്നുള്ളത് ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രത്യേക സംഗതിയും അത് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഈശ്വരനെയും പ്രപഞ്ചസ്ഥിതിയെയും  പറ്റി തോന്നിയിട്ടുള്ള ബോധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കെ, അക്കാര്യത്തിനായി ഒരു ഗവര്‍ന്മേണ്ട് പ്രത്യേക വകുപ്പുകളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ഒരു മതക്കാർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുമതക്കാരെ സ്വന്തമതധർമ്മങ്ങൾക്കു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.  ഇങ്ങനെയിരുന്നിട്ടും, തിരുവിതാംകൂറിലെ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത പ്രജകള്‍ ബ്രാഹ്മണമതത്തിനു വേണ്ടതു ചെയ്യുവാൻ ഗവര്‍ന്മേണ്ടിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ കഴിഞ്ഞുപോന്നിട്ടും, അവരുടെ കഥയെപ്പറ്റി ഗവര്‍ന്മേണ്ട് ചെവിപൊത്തുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നത് വ്യസനകരം എന്നേ പറവാനുള്ളു.  ഒരു ഗവര്‍ന്മേണ്ടിന്‍റെ പ്രത്യേക ചുമതലയിൽ വച്ചു നടത്തേണ്ടതല്ലാത്ത മതസ്ഥാപനത്തെ, രാജ്യഭരണ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പോരുക നിമിത്തവും, വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണമതത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്തത്തക്കവിധത്തിൽ, രാജ്യഭരണകർമ്മത്തിന്  പരദേശബ്രാഹ്മണരെ ഈയിട അധികമായി ഉറപ്പിക്കുക കൊണ്ടും മേലാൽ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവർക്കു ഈ നാട്ടിലെ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുവാനും, അവരവരുടെ വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ  ക്ഷേമത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനും വഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഹിന്ദുദേവസ്വം വകുപ്പിനെയും റെവന്യുവകുപ്പിനെയും മജിസ്‌തീരിയൽ വകുപ്പിനെയും വെവ്വേറെ വയ്ക്കാതെ ഒന്നായി കെട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചു നിറുത്തിയിരിക്കകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെ റെവന്യു വകുപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുഹമ്മദീയർക്കും ഈഴവർക്കും പ്രവേശനം തടയപ്പെട്ടിട്ടു കുറെകാലമായിരിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ "ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ" യുടെ നാലാം ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ വച്ച്, തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധിയായി മിസ്റ്റർ ടി. സി. ചെറിയാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ യുക്തിയുക്തങ്ങളും സാധുക്കളായ കാരണങ്ങളോട് കൂടിയവയും ആയ വാദങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചതു. സർക്കാർ കേട്ടു എങ്കിലും, ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സഭ വക റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ ചെറിയാൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരദേശബ്രാഹ്മണരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആധിക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകളും മറ്റും വിട്ടുകളഞ്ഞു എങ്കിലും, റവന്യു  വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ സഭക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച സങ്കടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളു. തിരുവിതാംകൂറിൽ തന്നെ പണ്ടത്തെക്കാലത്ത് അതാവിത്, പരദേശബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിക്യവും പ്രാബല്യവും ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ തഹശീൽദാരന്മാരായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു പുറമെ,  തിരുവിതാംകൂറിനേക്കാൾ, ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ അധികം മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഇക്കാലത്തും ഹിന്ദുദേവസ്വകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിപ്പാൻ ക്രിസ്ത്യൻ തഹശീൽദാരന്മാരെ നിയമിച്ചു പോരുന്നുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും, ക്രിസ്ത്യൻ സഭക്കാർ സ്വന്തഭാഗത്തെ സ്ഥാപിപ്പാൻ മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങളായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനവന് അവകാശമുള്ള ഭൂഭരണകർമ്മത്തിൽ, ഒരു പങ്കുകിട്ടാതിരിക്കുന്നതിനെകുറിച്ച് പ്രജാവിഭാഗങ്ങൾ  വാദിച്ചാൽ ന്യായം അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഭരണാധ്യക്ഷന്മാരെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തിതോന്നുന്നത് സാധാരണവുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അസന്തുഷ്ടി, ദിവാൻ വി. പി. മാധവരായവരവർകളുടെ പേരിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലകൊണ്ടു ഊഹിക്കേണ്ടതും. ദേവസ്വം വകുപ്പിനെ, റെവന്യു വകുപ്പിൽനിന്നും വിടുവിക്കുകയും, റെവന്യു മജിസ്‌തീരിയൽ വകുപ്പുകളെ വേറുപിരിക്കയും ചെയ്‌താലല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ന്യായമായ അവകാശവാദം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലാ.  ഈ വിഷയത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരോധമായി കുറെ അധികം പ്രസംഗിച്ച   പരദേശബ്രാഹ്മണപ്രണിധിയായ "മലബാർ മെയിൽ" പത്രത്തിൻ്റെ  അതിഗർഹികങ്ങളായ സ്വാർത്ഥലാഭവാദങ്ങളെ നിസ്സാരവിലാസങ്ങളെന്ന് തള്ളുകയെ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. പരിഷ്‌കൃത വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ, വിഗ്രഹാരാധനയെ പരിഷ്‌കൃതജനങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചു വരവേ, ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പിനെ ഗവർമ്മെണ്ട് കൈയേറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വ്യസനിപ്പാനില്ലെന്നാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവം നടത്താനും സദ്യ കഴിക്കാനും മറ്റുമായിട്ടാണ് തഹശീൽ മജിസ്‌ട്രേട്ടന്മാർ ഉദ്യോഗം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്.  റെവന്യു കാര്യങ്ങളും മജിസ്‌തീരിയൽ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവമോ പൂജയോ സദ്യയോ മുറയ്ക്ക് നടത്തിയാൽ മാത്രം അവരെ ശേഷിമാന്മാരുടെ .......... ശൃംഖലാദി വിരുതുകള്‍ നല്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഏർപ്പാടു നിമിത്തം, ഭൂഭരണം പ്രജാക്ഷേമപൂർവ്വകമായി പരിണമിക്കുമാറില്ലാ. ദേവസ്വം വകുപ്പിനെ പിരിക്കുന്നതു ഏതുകൊണ്ടും ആവശ്യകവും, ഗുണകരവുമാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്‌ത്‌  ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുഹമ്മദീയർക്കും ഈഴവർക്കും റെവന്യു വകുപ്പിൽ ധാരാളം പ്രവേശം  അനുവദിക്കേണ്ടതു രാജധർമ്മമാണെന്നും ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രീതിക്കുവേണ്ടി ഇനിയും മറ്റുള്ളവരെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത് ഘോരമായ പാപവും അപനയവുമാണെന്നും ഞങ്ങൾ രാജ്യഭാരവാഹികളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

The stubbornness of the government

  • Published on January 14, 1906
  • 787 Views

On account of the Brahminism being practised in Travancore State under the pretence of being the real Hinduism, the evils inflicted upon the subjects of this land are becoming more intolerable by the day. The belief is that the kingdom of Travancore was given to Sri Padmanabhaswamy and hence the supremacy of this state belongs to Sri Padmanabhaswamy, and for this reason, the advocates of God’s supremacy maintain that the king should be careful to gain the favour of the Brahmins. As a result, among the righteous subjects of this country, many classes have been pushed to the backyards of justice. A large part of the wealth accumulated due to the indefatigable efforts of non-Brahmins among the Hindus and others such as Christians, Mohammedans, etc. were spent for the sake of Brahmins. In spite of the fact that most of them regretted doing many things against their religious system and conscience…(text missing)

…no one would deny the fact that it is not the correct course for an administration to spend the wealth of the people of other castes and religions to manage the affairs of a particular caste and religion under its own jurisdiction. While religion is a special thing based on the belief in God and depends on the consciousness felt in the mind of each one about God and the state of the universe, a government should not establish special departments or make other religions work for the people of one preferred religion contrary to their own religious duties. It is sad to see that the government turned a deaf ear to their plight even though the non-Hindus of Travancore did not hinder the government in any way to do what the Brahmins wanted. Including a religious institution - which is not under the special responsibility of the government - in the matter of state administration, in order to specifically strengthen the religion of the Brahmins and to confirm the foreign Brahmins in the administration of the kingdom, which has led to a situation that henceforth the non-Hindus will be prevented from attaining any higher position among the administrators of this land and from promoting the welfare of their caste.

It has been some time since the Christians, Mohammedans, and Ezhavas were barred from joining the revenue department in Travancore because the Hindu Devaswom Department, the Revenue Department, and the Magisterial Department have not been kept separately but consolidated into one group. On the fourth day meeting of Sri Moolam Popular assembly recently, Mr. T.C. Cherian, as the representative of Travancore Kochi Christian Association, made very logical and well-reasoned arguments in this regard. Although the government heard the arguments, the report of the assembly, which has now been published, omits the figures relating to the excess of foreign Brahmin officers etc. which was given in Mr. Cherian's speech. The grievances raised by those church members about the jobs in the revenue department are still unaddressed. In Travancore itself, in the olden days, when the foreign Brahmins were not as numerous and influential as they are now, Christians were appointed as tehsildars. Even today in Kochi province, which is more steeped in Brahminism than Travancore, Christian tehsildars are being appointed to investigate the affairs of Hindu devaswoms*. Christian congregations highlight such incidents to justify their part of the arguments. If the various classes argue that they should have a share in land administration to which they are entitled, it is but natural for the people to be dissatisfied with the administrators who do not know and act fairly. In the present situation, it must be assumed that such an unhappiness may have been created in the case of Dewan V. P. Madhava Rao as well. We do not think that the just claim of the Christians will be settled unless the Devaswom Department is separated from the Revenue Department and the Revenue and Magisterial Departments are separated.

We will have to dismiss the superficial selfishness of the "Malabar Mail" newspaper, a Brahminical newspaper, which has preached a lot against Christians on this subject, as trivialities. As progressive education has banished idolatry from the religion of civilised people, we are of the opinion that there is nothing to regret if the government does not administer a department in this way. At present, the tehsil magistrates are wasting away their time in temples conducting festivals and having feasts. Also, even if the revenue affairs and magisterial affairs are not conducted properly, and if only a festival, pooja or feast is held in the temple, they are given ......(text missing)..... rewards such as the chains of valour. As a result of such arrangements, the land administration will not turn out to be beneficial to the people. Dividing the Devaswom Department into separate entities is, by all means, necessary and beneficial. It is the royal duty to do so and allow the Christians, Mohammedans, and Ezhavas to have ample access to the revenue department. We appeal to the rulers of the kingdom and reiterate that it is a grave sin and disgrace to make others suffer for the sake of the Brahmins.

Translator note:

*Devaswoms refer to socio-religious trusts that oversee Hindu temples and their assets to ensure their smooth operation in accordance with traditional rituals and customs.


Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like