വേത്സ് രാജകുമാരനും മുഹമ്മദീയരും

  • Published on March 14, 1906
  • By Staff Reporter
  • 1025 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ യുവരാജാവായ വേത്സ്  രാജകുമാരൻ മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം, മൈസൂർ, ഹൈദരാബാദ്, ഗ്വാളിയാർ, കാശി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കയും, ചിലെടങ്ങളിൽ വേട്ടയാട്ടം കൊണ്ട് ഉല്ലാസപൂർവ്വം കാലയാപനം ചെയ്കയും ചെയ്തിട്ട്, ഈ മാർച്ച് 8 - നു ആലിഗറിൽ എത്തി അവിടെ മുഹമ്മദീയരുടെ വകയായ "മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കാളേജ് " എന്ന മഹാപാഠശാലയെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. വലിയ ആഡംബരങ്ങൾ കൂടാതെ നടത്തുവാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാളേജ് സന്ദർശനം എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു ഘോഷയാത്രയുടെ പരിസമാപ്തി ആയിട്ടാണ് കലാശിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജകുമാരനെയും പത്നിയെയും ഏറെ കോലാഹലത്തോടു കൂടി സൽക്കരിക്കുവാൻ കലക്ടർ , ലിഫ്റ്റിനൻ്റ്  ഗവർണ്ണർ, ആഗ ഖാൻ  അവർകൾ മുതലായ പല മാന്യന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആർപ്പുവിളികളുടെ ഇടയിൽ അഥിതികൾ  കാളേജിനോട് ചേർന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളെയും സന്ദർശിക്കുകയും, അവിടത്തെ നടപടികളെ അന്വേഷിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആറ് കോടി മുഹമ്മദീയ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവിലുള്ള ഉൽക്കർഷത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാളേജിൻ്റെ  ചരിത്രം യുവരാജാവ് തിരുമനസ്സിലേക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും ഏറ്റവും കൗതുകപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ക്വെറ്റായിലേക്ക്  എഴുന്നള്ളുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ ആലിഗറിലെ മുഹമ്മദീയ മഹാപാഠശാലയെയും അതിൻ്റെ ചരിതങ്ങളെയും  അന്വേഷിച്ചറിയാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചതു മുഹമ്മദീയരുടെ നേർക്ക് .......... മുപ്പതു സംവത്സരം...   ഉത്തരപശ്ചിമ....ഏതാനും   മുഹമ്മദീയ .....    മുഹമ്മദീയ    സമുദായത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും, മറ്റും ഉള്ള അപകർഷത്തെ കണ്ട് അനുശോചിച്ച്, അതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് ആലിഗറിൽ വച്ച് അല്പാരംഭമായി നടത്തിത്തുടങ്ങിയ പാഠശാലയാണ് ഇന്ന് അലിഗർ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കാളേജ് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതും, അടുത്ത ഭാവിയിൽ മുഹമ്മദീയ സർവ്വകലാശാലയാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. വിദ്വാനും സ്വവർഗ്ഗത്തിൻ്റെ  ഉന്നതിയിൽ സ്പൃഹയാലുവുമായിരുന്ന സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് അവർകളുടെ മുഖ്യമായ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ ഫലമാകുന്നു ഈ സ്ഥാപനം.  കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പഴയ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് മുഹമ്മദീയർക്ക് ഇപ്പൊഴത്തെ കാലത്ത് ഇതരസമുദായങ്ങളോടു കിടനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും, നവീനശാസ്ത്രങ്ങളെ അഭ്യസിച്ചാലല്ലാതെ. ലോകപരിഷ്ക്കാരഗതിയിൽ ഈ സമുദായം ഗണ്യമായ നിലയെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധപ്പെടുകയും, അതിന്മണ്ണം, അനേകം പൂർവ്വാചാരതല്പരന്മാരുടെയും പരപ്രത്യയനേയ ബുദ്ധികളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളേ വകവെയ്ക്കാതെ, പലരുടെയും പരിഹാസങ്ങളെ സഹിച്ച്, ഏതാനും കൂട്ടരോടുകൂടി പാഠശാല സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദീയ ജനങ്ങൾക്ക് ആകമാനം, ഒരു മധ്യസ്ഥലമാകയാലായിരുന്നു ആലിഗറിൽത്തന്നെ, സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് അവർകൾ, തൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളുടെ ബീജമായ ചെറിയ പാഠശാലയെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നുറച്ചത്. അവിടെ മുമ്പു  സൈന്യങ്ങൾ പാർത്തിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും വെറുതെ കിടന്നു. ഇവയിൽ ഒന്നിൽ പാഠശാല സ്ഥാപിച്ചുംകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള മഹാപാഠശാലയ്ക്ക് യത്നം ചെയ്തുതുടങ്ങി. ഈ കാളേജ് സദാചാരണങ്ങളെയും, മഹാമനസ്കതയെയും, ഉദാരവിദ്യയേയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർവ്വകലാശാലയായിത്തീരുമെന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പല തടസ്ഥങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാൻ മിസ്റ്റർ തിയോഡർബെക്ക് മുതലായ ചില മഹാന്മാരും തയ്യാറായിരുന്നു.  ക്രമേണ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികമായിട്ട് പാഠശാലയിൽ സ്ഥലം പോരാ എന്നുള്ള ന്യൂനത വർദ്ധിക്കുകയും അതിനെ പരിഹരിക്കത്തക്കവിധം ബഹുജനങ്ങളുടെ ധനസഹായത്താൽ മഹാപാഠശാല സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയെ യാഥാർത്ഥമാക്കത്തക്ക നില എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാപാഠശാലയിൽ, ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സർവ്വകലാശാലകളിലുള്ള മാതിരി ആകുന്നു.  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാർപ്പ് കാളേജ് വക വിദ്യാർത്ഥി സത്രങ്ങളിലാകുന്നു. അവരുടെ മേൽ വിചാരത്തിന് പ്രത്യേകം ആളുകളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കു പലവിധ വിനോദങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷീറാസ്, ടെഹ്റാൻ, ബുഷയർ, പെഷവാർ, ക്വെറ്റാ, ബെംഗാൾ, ബാംബെ, വടക്കേ ഇന്ത്യാ, ഹൈദരാബാദ്, മൈസൂർ, മദ്രാസ്, ബർമാ മുതലായ പല  ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുഹമ്മദീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ചേർന്നു പഠിക്കന്നുണ്ട്.  ഈ കാളേജിൽ പഠിച്ചു പരീക്ഷകൾ ജയിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും ഉന്നതസ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. കാളേജിൻെറ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ട യത്നങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു സർവ്വകലാശാലയാക്കുവാൻ ആഗ ഖാൻ അവർകളും മറ്റുള്ള മാന്യന്മാരും ചെയ്തു വരുന്ന ഉത്സാഹം അല്പമല്ലാ. "നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായും സദാചാരസംബന്ധമായും ഒരു തലസ്ഥാനത്തെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഉത്തമാഭിപ്രായങ്ങളുടെയും, ഉന്നതമാതൃകകളുടെയും വാസസ്ഥാനമായ ഒരു പട്ടണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇന്ത്യയിലും, ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമേയും ഉള്ള മുസൽമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജ്ഞാനദീപത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണ് ആവശ്യം" -  എന്ന് ആഗഖാൻ അവർകൾ മുഹമ്മദീയരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്ഥാപനത്തിങ്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്നുള്ള  താല്പര്യത്തെ വിളിച്ചുപറയുന്നു.ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദീയ കാളേജിനെ യുവരാജാവ് തിരുമനസ്സ് കൊണ്ട് സന്ദർശിച്ച് വേണ്ട അന്വേഷണം ചെയ്തതിൽ, മുഹമ്മദീയ സമുദായത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിൻെറ പേരിലുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ലാ.


Public Domain, King Edward Vii

Prince of Wales and Muslims

  • Published on March 14, 1906
  • 1025 Views

The Prince of Wales, heir apparent to the throne of the British Empire, after visiting the state of Madras, travelled to Mysore, Hyderabad, Gwalior, Kashi and other places. He happily spent time hunting in some places and reached Aligarh on March 8. There, he visited the great educational institution, Muhammadan Anglo-Oriental College. Even though the visit to the college was planned to be without any pomp and fanfare, as reports indicate, the visit ultimately ended up like the finale of a festive procession.

The Collector, the Lieutenant Governor, Aga Khan and other dignitaries were present there to give a grand reception to the Prince and his wife. The guests visited many institutions attached to the college and enquired about their functioning amidst loud shouts of welcome by the students. It is needless to say that the Prince and those accompanying him were curious about the history of the college that was started for the upliftment of the six crore Muslims of India. The Prince decided to enquire into the working of the great Muslim educational institution and its history, halting at Aligarh, on his way to Quetta (text missing).

Due to lower status of the Muslim community in education, etc. and to find a solution to correct the situation, an educational institution was started in a small way. It is worth remembering now that such an institution became the Aligarh Anglo Oriental College, which, in the near future, is intended to become the Muslim University. This institution is a result of the earnest initiatives of the scholar, Sir Syed Ahmad, who was passionate about the progress of his community. He started the institution with the understanding that education along the lines of the old system that existed in the countries of the East, would not enable Muslims to gain a status at par with other communities. He believed that without learning modern sciences, they would not attain significant heights in the contemporary ways of the world. Towards this end, undeterred by the obstacles created by those who cling to traditions and those who deny other ways of reasoning and, by withstanding ridicule from many, he founded the institution with a few of his friends.

Since Aligarh is a central location for all Muslims, Sir Syed Ahmad decided to establish a small school which was the seed of his great expectations. The buildings which housed the army were lying vacant there and, in one of them, the school was started, wherein work towards the great institution of his imagination began. He dreamed that this college would evolve into a university which would impart ethical practises, magnanimity and liberal education. In the midst of many obstacles, a few great minds like Theodore Beck were willing to help him. In due course, the number of students increased and the institution lacked space to house them all. Financial help from common people enabled it to overcome this constraint and the great institution was thus established which now has reached a stage where his aspirations have been realised.

The institution has been organised along the lines of universities in England. Students stay in hostels within the college. There are people appointed for overseeing their needs. Arrangements have also been made for them to have different kinds of leisurely activities. Muslim students from different places like Shiraz, Tehran, Bushair, Peshawar, Quetta, Bengal, Bombay, northern India, Hyderabad, Mysore, Madras and Burma are studying here. Many of those who have studied and passed out of the college have reached high positions. Efforts are on to modernise the current state of the college.

Aga Khan and many other esteemed individuals have undertaken huge initiatives for transforming it into a university. “Our people need to create a capital for education and morality. We need a city that embodies the best of ideas and higher examples. What we need is a central place that can radiate the light of knowledge among the Muslims of India and outside.” Such a message to Muslims from Aga Khan speaks aloud of his interest in the establishment of the university. The Prince’s visit to such a Muslim college and his enquiries about it have undoubtedly enhanced the Muslim community’s devotion to the royal family.

Translator
Elizabeth Philip

Copy Editor
Priya Iyer

Priya is a partner and co-founder at The Word Salad, a content first company that helps individuals and businesses put their best thoughts forward. She is also an aspiring writer and has dabbled in short stories and poems.

You May Also Like