ജാതകം

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 436 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                        ഭൂത, വര്‍ത്തമാന, ഭവിഷ്യദ് 

                                                             ഫലങ്ങള്‍.

                                 സൂക്ഷ്മമായും വിവരമായും ഉള്ളവ

                                           ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായവ

                               മാസംതോറുമൊ, പക്ഷംതോറുമൊ 

                                        വാസരംതോറുമൊ ഉള്ള

                                                         ഫലങ്ങള്‍

                                            9-ക 15-ണ - 16-ക. 15-ണ

                                                           28-ക. 15-ണ

                                    ഇവ യഥാക്രമം അടയ്ക്കുക

                                  തപാല്‍കൂലി 9- അണ പുറമെ

                               മഹാജനങ്ങളെ ! പരിശോധിക്ക!!

                                                    നിങ്ങളുടെ

                                                        ജാതകം 

                                           പരിശോധിക്കിന്‍

 ഈ വിഷയത്തില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ആള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണ്ണമെഡലുകളും, ***************************************************************************************************എഴുതുമ്പോള്‍ 2 ക. മുന്‍കൂറയക്കണം

വി. പി. ചാര്‍ജ് 9 ണ വേണ്ടുന്നതാണ്. മേല്‍വിലാസം ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതണം

                                                                                               J B . Shasman

                                                                                                    Astrologer and proprietor

                                                                                                                   The nativity office

                                                                                                           P. O. BAGHBAZAR.

                                                                                                          166-D 23 Upper Chitqar Road

                                                                                                                                           CALCATTA

You May Also Like