വിദ്യാവിലാസിനി

                        പുസ്തകശാലയില്‍ വില്പാന്‍തയ്യാര്‍

                                                                                                          ക.  ണ.  പ.

അത്ഭുതരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു                           1    "          "

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം      ടി                                        1     2         "

ബ്രഹ്മഗീത                                    ടി                                        "     2         "

കൃതജ്ഞനായ ഒരു കാപ്പിരി (നോവല്‍)         "     2       6

ബഹുരസം                                    ടി                                       "       1       6

നാലുപേരില്‍ ഒരുത്തന്‍      ടി                                     "       4        "

മദനകാമരാജന്‍ കഥ               ടി                                    "       10      "

ഭഗവത് ദൂത് ഭാഷാനാടകം                                           "         7        "

മഴമംഗലഭാണം                             ടി                                    "         8       "

സംഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം ടി                                   "         8       "

നാരായണീയം                                                                         "           4         "

ശങ്കരസ്മൃതി അല്ലെങ്കില്‍ ല

ഘുധര്‍മ്മ പ്രകാശിക                                                         1         8       "

ഇന്‍ഡ്യയിലെ മഹാന്മാരുടെ ജീ

വചരിത്രം.                                                                                      2         "       "

സാമുദ്രികശാസ്ത്രം (അംഗ

ലക്ഷണം )                                                                                       "           6       "

കേരളോല്പത്തി                                                                       "          2       "

രതിമാര്‍ഗ്ഗചരിതം (സ്ത്രീരോ

ഗചികിത്സ)                                                                                    "         4        "

സര്‍വരോഗ ചികിത്സാരത്നം                                       1         "        "

സഹസ്രയോഗം                                                                        "           4      "

ബാലചികിത്സ                                                                           "          3       "

  പലതരം മുദ്രപ്പത്രങ്ങള്‍ ഒട്ടിപ്പാനുള്ള വിശേഷതരം ബയിണ്ടോടുകൂടി

ഫയല്‍ ബുക്ക് 1-ക്കു തപാല്‍ കൂലി 

ഉള്‍പ്പടെ                                                                                              "       6        "

 മേല്പറഞ്ഞ ബുക്കുകള്‍ വി. പി പോസ്റ്റായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരം അറിയേണ്ടവര്‍ അര അണയുടെ തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പ് അയച്ചുതന്നാല്‍ വിവരമായ പുസ്തകപട്ടിക അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

                                                                                                                    എന്ന്

                                                                                             പി. എം വറുതുണ്ണി.

                                    വിദ്യാവിലാസിനി പുസ്തകശാല ഉടമസ്ഥന്‍ 

                                                                                            തൃശ്ശിവപേരൂര്‍.
 

         

You May Also Like