ആവശ്യമുണ്ട്

Pullikkunnu private dispensary is looking for a midwife. 

പുള്ളിക്കുന്ന് പ്രൈവറ്റു മെഡിക്കൽ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പരീക്ഷാവിജയിനിയായ ഒരു മിഡ് വൈഫനെ (സുതി കർമ്മിണി) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനനാൽ താത്പര്യമുള്ളവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം തങ്ങൾക്കു കിട്ടേണ്ടതായ ശമ്പളത്തുകയെ കാണിച്ചു ചിങ്ങം 15 - നകം താഴെ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. കൂടുതൽ വിവരം എഴുതി ചോദിച്ചാൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് -

എന്ന്

എം.ആർ ഗോപാലപിള്ള,

മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷ്ണർ

പുളിക്കുന്ന്

അമ്പലപ്പുഴ

 

പുളിക്കുന്ന്

22.08.1908

You May Also Like