ആവശ്യമുണ്ട്

  • Published on August 22, 1908
  • Svadesabhimani
  • By Staff Reporter
  • 512 Views


പുളിങ്കുന്ന് പ്രൈവറ്റു മെഡിക്കൽ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പരീക്ഷാവിജയിനിയായ ഒരു മിഡ് വൈഫിനെ (സൂതി കർമ്മിണി) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ താല്പര്യമുള്ളവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം തങ്ങൾക്കു കിട്ടേണ്ടതായ ശമ്പളത്തുകയെ കാണിച്ചു ചിങ്ങം 15 - നകം താഴെ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. കൂടുതൽ വിവരം എഴുതി ചോദിച്ചാൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് -

എന്ന്

എം.ആർ ഗോപാലപിള്ള,

മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷ്ണർ

പുളിങ്കുന്ന്

അമ്പലപ്പുഴ

 

പുളിങ്കുന്ന്

22.08.1908

You May Also Like