യെദിരാജ്‌ സുരേന്ദ്രനാഥ ആര്യയെ നാട് കടത്താൻ വിധി

  • Published on August 19, 1908
  • Svadesabhimani
  • By Staff Reporter
  • 124 Views

Madras sedition case - ethiraj surendanath arya has been sentenced to five years' transportation for seditious speeches at Madras.

യെദിരാജ് സുരേന്ദ്രനാഥാ ആര്യ എന്ന ആൾ കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ച് 9 നും മെയ് 3  നും ജൂൺ 3 നും മദ്രാസിൽ വെച്ച് ചെയ്‌ത പ്രസംഗങ്ങളിൽ രാജ്യദ്രോഹപരമായും പ്രജകളെ തമ്മിൽ ഛിദ്രിപ്പിക്കുന്നതുമായുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരു ന്നു  എന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട് ചെയ്തതിന്മേൽ നടത്തിവരുന്ന കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതായി മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കിട്ടിയ കമ്പിവാർത്ത മറ്റൊരിടത്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.  മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ക്രിമിനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി മിസ്റ്റർ മില്ലർ സായിപ്പാണ്‌ ഈ കേസ്സ്  വിസ്തരിച്ചു വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.  ഈ  കേസ്സ് വിചാരണ ആഗസ്റ്റ് 13 നു പകൽ 11  മണിക്ക് തുടങ്ങി 5 നോട് കുടി പ്രതിഭാഗം വാദങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കയായിരുന്നു.  കേസ്സിനു ഹേതുവായതു ചില പ്രസംഗങ്ങൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ.  ഈ പ്രസംഗങ്ങളിൽ, രാവണൻ മൺഡോദരിയുടെ ഉപദേശം കേൾക്കായ്കയാൽ നാശം അടഞ്ഞു എന്നും; ഇന്ത്യയിലെ 33  കോടി ജനങ്ങളും ഒന്നായി തുപ്പുന്ന പക്ഷം, അത്രയും തുപ്പൽ ഒരു മഹാ സമുദ്രമായി തീർന്ന് വിദേശികളെ മുക്കുവാൻ മതിയാകുമെന്നും; ശിവാജി, അക്ബർ, ഗുരുഗോവിന്ദ്   മുതലായവർ ശ്ലാഘ്യ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു എന്നും;  ബി സി പോളിനെ തടവിൽ നിന്നു വിട്ടതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അനുമോദന സഭയ്ക്കു സംഗീതം നടത്തുവാൻ ................വനെ  ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ആ സംഗതി, കുഗ്രാമങ്ങളിലെ അനാക്ഷരന്മാരായ ജനങ്ങൾ കൂടെയും അറിയുന്നതിനും, അതിനെപ്പറ്റി അതൃപ്തിയോടെ വിചാരിക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നു. ജനങ്ങൾ പ്രായേണ, കാര്യകാരണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ അന്വേഷിച്ചറിയുന്നവരല്ലാ .  അവർ താൽക്കാലത്തെ ക്ഷോഭത്തെ മാത്രം മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കയും അതിനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടി തെറ്റായി ധരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.  നിരോധ നിയമങ്ങൾ നിമിത്തം.'ഏതാനും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലോ, ഏതാനും കാലമോ, ക്ഷോഭമുണ്ടായില്ലാ  എന്നും വരാം.  ഇതിനെ, പൊതുവിൽ ശാന്തതയായി തന്നെ വിചാരിച്ചു കൂടാ.  നിരോധത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ സാധാരണ രുചിക്കാത്തവ തല്ക്കാലം അസ്പഷ്ടമായിരിക്കയായിരിക്കാം. പുറത്തെ കാഴ്‌ച കണ്ട് അകം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സുബദ്ധമായിരിക്കയില്ലാ.  'നാം ഒരു പദാർത്ഥത്തെ  മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ , അത്‌ അമർന്നതായി കുറെ നേരത്തേക്ക് തോന്നും; അത് ചതഞ്ഞോ, ഉടഞ്ഞോ, പൊടിഞ്ഞോ പോയതായി തോന്നിയേക്കാം.  എന്നാൽ, മർദ്ദനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന്മണ്ണം തന്നെ, നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കുന്ന നിരോധം കൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാഹ്യ ചേഷ്ടകൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു  എന്ന് വരാം.  എന്നാൽ വാസ്തവത്തിലുള്ള ഫലം അതല്ലാ.  "നിരോധ നടവടികൾ  കൊണ്ടത്രേ എല്ലാ ജാതി ജനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ രാജ്യ കാര്യജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതു.  നിരോധ നടവടികൾ  കൊണ്ടത്രേ ആ ജനങ്ങൾക്ക്  സ്വന്തം നാട്ടിൽ തങ്ങളുടെ വാസ്തവമായ അവസ്ഥ എന്താണെന്നു കാണ്മാൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്നുള്ളൂ. നിരോധനം കൊണ്ടാണ്  അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത്. നിരോധനം തന്നെയാണ് മിത്രത്തെയും ശത്രുവിനെയും തിരിച്ചറിയിക്കുന്നത്...            You May Also Like