പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on March 07, 1908
  • By Staff Reporter
  • 303 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

നോട്ടുകള്‍, നാടകങ്ങള്‍, വൈദ്യഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മുതലായവ വില്‍ക്കാന്‍ തയാര്‍ .

ഇരാവതി (സി.പി. പരമേശ്വരന്‍പിള്ള ) 6 അണ.                                                 

ടി നോട്ട്                                                                               2 ണ.

മദ്രാസ് ഭൂമിശാസ്ത്രം ( പി.കെ. നാരായണപിള്ള ) 4ല്‍ ണ.

കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ ജീവചരിത്രം ( ടി ) 4ല്‍ ണ.

സ്യമന്തകം- ഓട്ടന്തുള്ളല്‍ 2 ണ.

സന്താനഗോപാലം ഓട്ടന്തുള്ളല്‍ 1 ണ.

ശാര്‍ങ്ഗധരം (മുള്ളുവിളാകം കേ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ) 1- രൂ- 8- ണ.

സുഭാഷിതരത്നാകരം ( കേ.സി.കേശവപിള്ള ) 12- ണ.

                 പൊതുവില്‍ ഉപയോഗമുള്ള മറ്റുപല പുസ്തകങ്ങളും എന്‍റെ പുസ്തകശാലയില്‍ ഉണ്ട്. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് വി. പി.ആയും അയച്ചു കൊടുക്കും.

                       എന്ന് .ആര്‍. രാമസിങ്ഗറെഡ്യാര്‍

                                    പുസ്തകവ്യാപാരി, ചാല,

                                                                      തിരുവനന്തപുരം.  

You May Also Like