നോട്ടീസ്

  • Published on January 15, 1908
  • By Staff Reporter
  • 225 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                   

             തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും , റദ്ദ് ചെയ്ത ,പല ഇനത്തിലുമുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളെ ശേഖരിച്ച് ,ചില്ലറയായും മൊത്തമായും അയയ്ക്കുന്ന ഏജന്‍റന്മാര്‍ക്ക് തക്കതായ കമ്മിഷണ്‍ കൊടുക്കുന്നതാണ്. കമിഷണ്‍ വിഷയമായും മറ്റും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെക്കാണുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ എഴുതിച്ചോദിച്ചാൽ    അറിയാവുന്നതാണ്.

 ടി. എം. രാമന്‍തമ്പി ,                       ജെനറല്‍ മര്‍ച്ചന്‍റ് ,

                                       ജില്ലാക്കോര്‍ട്ടിനു പടിഞ്ഞാറുവശം ,

                                                               തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like