പത്രത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ

  • Published on September 26, 1908
  • By Staff Reporter
  • 237 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

മുന്‍കുറ് പണം അയച്ചുതന്നിട്ടോ, വി. പി. ഏര്‍പ്പാടില്‍ പത്രം അയയ്ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടോ വേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരമല്ലാത്തവയെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാ. (മാനേജര്‍)

You May Also Like