നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലാത്തവർ - 2

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 1235 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

നായർ സമുദായത്തിൻെറ ഇപ്പൊഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ, തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഇളമക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു എന്നും, ഇവരുടെ ഈ ആലസ്യജീവിതത്താൽ, ആ സമുദായത്തിൻെറ ധനശക്തിക്കു ക്ഷയം നേരിടുന്നു എന്നും മുൻലക്കത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലൊ.ഈ ശോചനീയമായ അവസ്ഥക്ക് നിദാനമായ്‌ തീർന്നിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എന്താണെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.മിസ്തർ പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രധാനമായ കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്, മരുമക്കത്തായ കൂട്ടുകുഡുംബവ്യവസ്ഥയുടെ ദോഷഫലങ്ങളും, രണ്ടാമത്, വിദ്യാഭ്യാസ സംപ്രദായത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകളും ആകുന്നു.  മരുമക്കത്തായത്തറവാടുകൾക്ക് കൂട്ടുസ്വത്തേർപ്പാടുകൊണ്ട് എന്തുതന്നെ പ്രതാപമഹിമ ഉണ്ടായിരുന്നാലും,, അവയുടെ അംഗങ്ങൾക്കു ചുമതലയുടെ ബോധമില്ലായ്മയും, വ്യവസായസൗകര്യമില്ലായ്മയും നിമിത്തം ഒട്ടുവളരെ ദൂഷ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. തറവാട്ടു കാരണവന്നല്ലാതെ, തറവാട്ടു വസ്തുക്കളെ കൃഷിചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലും മറ്റും, ഇളമുറക്കാർക്കു താല്പര്യമോ, താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നാലും അവകാശസൗകര്യമോ ഇപ്പൊൾ ഇല്ലാ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷമകാര്യമായി കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇളമുറക്കാർ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളുവാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രവൃത്തി, തറവാട്ടുമുതലിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതായുള്ളത്, ചെയ്യുന്നതിൻെറ പ്രതിഫലമായിട്ടല്ലായ്കയാൽ, ചെലവിനു തക്കവണ്ണം ആദായവർദ്ധന ഉണ്ടാകുമാറില്ലാ. തറവാട്ടുവകയായിട്ടുതന്നെ ഇവർക്ക് പ്രവൃത്തിയെടുപ്പാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കാറുമില്ലാ. ഈ സ്ഥിതിയിൽ, അവർ തങ്ങളെ കടമകളെ നിർവഹിക്കാതെയിരിക്കയും, അതേസമയം തന്നെ, തങ്ങൾക്കു അവകാശപ്പെട്ട അനുഭവം പറ്റുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കടമയും അവകാശവും പരസ്പരം വ്യപേക്ഷകങ്ങളായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരുവൻ കടമ കൂടാതെ, അവകാശം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നത് നീതിവൈകല്യമാകുന്നു. മിസ്തർ പരമേശ്വരന്‍ പിള്ളയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കൂട്ടുകുഡുംബ ഏർപ്പാടിനെ ത്യജിക്കേണമെന്നും; ആളുകൾക്ക് അവനവൻെറ പ്രവൃത്തിസൗകര്യസമ്പാദനത്തിനായുള്ള സമാവകാശം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തറവാട്ടുവസ്തു വിഭജിക്കേണമെന്നുമാകുന്നു ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ, അദ്ദേഹം, ഭാഗത്തിന് എതിർകക്ഷികളായുള്ളവരുടെ പ്രതിവാദങ്ങളെ യുക്തിയുക്തം ഖണ്ഡിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൃഷിത്തൊഴിലിനെ മുഖ്യമായി വരിച്ചിരിക്കുന്ന നായന്മാർക്കു തറവാട്ടുവസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാര്യത്തിൽ ഗുണകരമാണെന്നും, വസ്തുക്കളെ വിഭജിച്ചുകൊടുത്താൽ കൃഷിച്ചെലവു വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ആദായംകുറയുന്നതിനും ഇടയാകുമെന്നും, ആകുന്നു അവർ പ്രതിവാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു തറവാട്ടിലെ കൃഷിനിലങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു കിടക്കുന്നില്ലാത്തതിനാലും, ഇപ്പൊൾ തന്നെ പലെടങ്ങളിലായി കിടക്കുന്ന നിലങ്ങളെ ഇളമുറക്കാരെക്കൊണ്ട് കൃഷിചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരം, പ്രത്യേകം പാട്ടക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു നടത്തിവരുന്നതിനാലും, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ കൂട്ടായിട്ടു നടത്തണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം നില നിൽക്കത്തക്കതല്ലാ എന്നാണ് ആക്ഷേപവാദഖണ്ഡനമായി പറവാനുള്ളത്.  വസ്തു ഭാഗം ചെയ്‌താൽ ഇപ്പൊൾ അന്യന്മാരായ പാട്ടക്കാർ ഏറ്റിരിക്കുന്ന നിലങ്ങൾ ഇളമുറക്കാരുടെ പക്കൽച്ചെന്ന് അവരാൽ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുവാൻ സംഗതിവരുമെന്നല്ലാതെ, ഇപ്പൊഴത്തെതിൽ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും നഷ്ട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നു ശങ്കിപ്പാനില്ലാത്തതാണ്.  കൃഷിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇളമുറക്കാർ അവരുടെ ഭാഗം വസ്തുവിനെ വിറ്റ് കച്ചവടം മുതലായ മറ്റു തൊഴിലുകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാവാം. എന്നാൽ, ഇവർക്കു ഈവക തൊഴിലുകളിലെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു തക്ക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായ്കയാൽ കുറെയേറെ വൈഷമ്യം നേരിടുവാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ന്യൂനത തന്നെയാണ് ഇപ്പൊൾ തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്നവർക്കു എന്തെങ്കിലും തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാതെയിരിക്കുന്നതിനു കാരണമായുള്ളത്. സമുദായ നേതാക്കന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കയും, മിസ്തർ പരമേശ്വരൻ പിള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂനതാപരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളെ നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യേണ്ടത്, നായർ സമുദായത്തിൻെറ നിലനില്പിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.    


Our unemployed youth - 2

  • Published on October 06, 1909
  • 1235 Views

In the current state of the Nair community, the number of unemployed youth is increasing. It has been mentioned in the previous issue that due to their idle life, the financial power of the community is declining. One has to ponder over what has contributed to this deplorable state of affairs. According to Mr. Parameswaran Pillai, the main reasons are twofold: firstly, the ill-effects of the joint family system, that is, Marumakkathayam, and secondly, the shortcomings of the education system. Whatever glory the Tharavads may have because of the joint family wealth, it has been revealed that their members face many evils due to a lack of sense of responsibility and the lack of business opportunities. Unlike the Karanavars, the younger generation is not interested in using the ancestral property for cultivation or otherwise. Even if there is an interest, it is seen as a problem since there is no right to or facility available to them. The young people have the right to have food from their ancestral home. Since eating is not considered as an act which makes the homestead thrive, there is no increase in income proportionate to the cost. Even though they belong to the family, they are not usually given the opportunity to work. In this situation, though they do not perform any of their duties, they use all the benefits they rightfully deserve. When duty and rights are mutually exclusive, it is a miscarriage of justice where one enjoys only the rights without caring for the duty.

According to Mr. Parameswaran Pillai, the joint family arrangement should be abandoned and the property should be divided in such a way as to give equal rights to the people for their employment and sustenance. In this proposition, he logically refutes the arguments of the opponents of his suggestion.

For Nairs, who are mainly engaged in agricultural work, it is beneficial for them to have family property together while they are engaged in agriculture. They argue that if the resources are divided, the cost of cultivation will increase and therefore, the income will decrease. Since all the agricultural lands of a family are not contiguous, and because such lands lying in plots now are being managed by separate tenants instead of being cultivated by the young people of the family, it can be said, as a rebuttal, that the compulsion to manage the farms collectively is not sustainable. Apart from the fact that if the property is partitioned, the lands, which are now occupied by alien tenants, will be owned by the younger generation and can be cultivated by them. There is no doubt that there will be any loss beyond what is being lost today. Young people who are not interested in agriculture can sell their part of the property and enter into other professions like businesses. However, because they have not received enough education to acquire special knowledge in all these professions, there is a chance that they would face a lot of difficulties. This one shortcoming is the reason why those who are now unemployed are not qualified to enter any other profession.

It is essential for the survival of the Nair community that the leaders of the community should think about these matters and implement solutions to address the shortcomings indicated by Mr. Parameswaran Pillai.

Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like