ആമ്പൽപൂമോതിരങ്ങൾ

  • Published on November 03, 1908
  • By Staff Reporter
  • 215 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

               നിറത്തിലും അഴകിലും സാക്ഷാൽ സ്വർണ്ണം പോലെ തോന്നും. കനേഡയൻ സ്വർണ്ണം കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയും , രത്നസദൃശങ്ങളായ കല്ലുകൾ പതിക്കപ്പെട്ടവയുമാകുന്നു. അതിസമർത്ഥന്മാരായ ആഭരണ വ്യാപാരികളെക്കൊണ്ടുകൂടി അത്രവേഗത്തിൽ കണ്ടുതിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

1 - ാം നമ്പ്ര  - ഒറ്റവജ്രമോ ചുകപ്പോ കല്ലു പതിച്ചത് -

വില 8- ണ ഒരു ഡസന്ന് 6- ക.

2 - ാം നമ്പ്ര - 6 വജ്രങ്ങളും 1 നലക്കല്ലും പതിച്ചത് -

വില 12 ണ.   1 ഡജന്ന്  9- ക.

 3 - ാം നമ്പ്ര - 2 വജ്രങ്ങളും ഒരു പച്ചക്കല്ലും പതിച്ചത് -

വില 12 ണ. ഡജന്ന്  9 - ക.

കെട്ടിഅയപ്പാനും വി.പി. ക്കും കൂലി 6ണ പുറമേ.

      1  മുതൽ 3 വരെ നമ്പ്ര മോതിരങ്ങൾ ഒരു ഡജൻ മേടിക്കുന്നവർക്കു ഒരു ' ചാമ്പിയൺ ' വാച്ച് 18 കാരറ്റ് പൊൻചങ്ങലയൊടും 2 കൊല്ലത്തെ ഗാറൻറ പത്രത്തൊടും കൂടി സമ്മാനം കൊടുക്കും. 

        ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് വി. പി.യായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്. കത്തയയ്ക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലിഷിലായിരിക്കണം. മേൽവിലാസം:

                                                                                   The Manager,

                                                           The National Trading Union,

                                                           17, Kupaleetela S.D Bowbazar,

                                                                    CALCUTTAYou May Also Like