ഈഗിൾ വാച്ച്

  • Published on November 03, 1908
  • By Staff Reporter
  • 327 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

            ഈഗൾ വാച്ചുകൾ- തുറന്ന മുഖമുള്ളവ, - താക്കോൽ വേണ്ടാത്തവ- ലെവർ സമ്പ്രദായം - ഒരിക്കൽ താക്കോൽ കൊടുത്താൽ  30- മണിക്കൂറോളം നടക്കും. കാഴ്ചയ്ക്കു വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. കൂട് ' നിക്കൾ  ' വെള്ളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാകുന്നു. ' ഈഗൾ ' എന്ന അടയാളം എല്ലാ വാച്ചുകളിലും ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ തീർത്തവയാകുന്നു. 18 കാരറ്റ് പൊൻ ചങ്ങലയും, രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ഗാറൻറ പത്രവും കൂടി, 3- ക  4-ണ വില - തപാൽകൂലി അടക്കം. 3- ക  9- ണ മാത്രം.

      സമ്മാനം : 12 വാച്ചുകൾ ഒന്നായി മേടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വാച്ച് സമ്മാനം  നൽകപ്പെടുന്നതാണ്.

You May Also Like