മലയാളത്തിൽ അച്ചടിവേല

  • Published on November 13, 1907
  • By Staff Reporter
  • 335 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഭംഗി, ശുദ്ധത, ചുരുങ്ങിയ കൂലി ഈ ഗുണങ്ങളോടു കൂടി കഴിവുള്ളെടത്തോളം വേഗത്തിൽ നടത്തിക്കൊടുപ്പാൻ തയാര്‍. 

മാനേജർ, സ്വദേശാഭിമാനി, അച്ചുകൂടം

തിരുവനന്തപുരം

 

You May Also Like